بررسی تاثیر بکارگیری راهبرد اقیانوس آبی با رویکرد تفکر راهبردی بر تجاری سازی تولید نوآورانه و تولید نوآورانه سیستماتیک در شرکت کاله آمل.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت کارآفرینی ، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، ،تهران، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی اثر بکارگیری راهبرد اقیانوس آبی بر تجاری سازی تولید ضمن بکارگیری تولید نوآورانه و تولید نوآورانه سیستماتیک در شرکت کاله آمل می باشد. روش تحقیق از نوع همبستگی انتخاب شده است. تعداد 89 نفر از کارکنان خبره شرکت فرآورده های لبنی کاله آمل بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها، چهار پرسشنامه استاندارد، شامل: راهبرد اقیانوس آبی کیم و مابورن (با اعتبار 91/0)، پرسشنامه تجاری سازی تولید دیوید و نورث (با اعتبار 89/0)، پرسشنامه تولید نوآورانه یداللهی فارسی و کلاتهایی (با اعتبار 87/0) و پرسشنامه تولید نوآورانه سیستماتیک دیوید و نورث (96/0) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد بکارگیری راهبرد اقیانوس آبی بر تجاری سازی تولید و تولید نوآورانه تاثیر مثبت دارد اما تاثیر بکارگیری راهبرد اقیانوس آبی بر تولید نوآورانه سیستماتیک تائید نشد. همچنین نشان داده شد که تولید نوآورانه بر تولید نوآورانه سیستماتیک و تولید نوآورانه سیستماتیک بر تجاری سازی تولید اثر مثبت دارد. در نهایت نیز تاثیر مستقیم تولید نوآورانه بر تجاری سازی تولید رد شد اما تاثیر غیر مستقیم آن تائید گردید

کلیدواژه‌ها