بررسی تاثیر بکارگیری راهبرد اقیانوس آبی با رویکرد تفکر راهبردی بر تجاری سازی تولید نوآورانه و تولید نوآورانه سیستماتیک در شرکت کاله آمل.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت کارآفرینی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، ،تهران، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی اثر بکارگیری راهبرد اقیانوس آبی بر تجاری سازی تولید ضمن بکارگیری تولید نوآورانه و تولید نوآورانه سیستماتیک در شرکت کاله آمل می باشد. روش تحقیق از نوع همبستگی انتخاب شده است. تعداد 89 نفر از کارکنان خبره شرکت فرآورده های لبنی کاله آمل بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها، چهار پرسشنامه استاندارد، شامل: راهبرد اقیانوس آبی کیم و مابورن (با اعتبار 91/0)، پرسشنامه تجاری سازی تولید دیوید و نورث (با اعتبار 89/0)، پرسشنامه تولید نوآورانه یداللهی فارسی و کلاتهایی (با اعتبار 87/0) و پرسشنامه تولید نوآورانه سیستماتیک دیوید و نورث (96/0) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد بکارگیری راهبرد اقیانوس آبی بر تجاری سازی تولید و تولید نوآورانه تاثیر مثبت دارد اما تاثیر بکارگیری راهبرد اقیانوس آبی بر تولید نوآورانه سیستماتیک تائید نشد. همچنین نشان داده شد که تولید نوآورانه بر تولید نوآورانه سیستماتیک و تولید نوآورانه سیستماتیک بر تجاری سازی تولید اثر مثبت دارد. در نهایت نیز تاثیر مستقیم تولید نوآورانه بر تجاری سازی تولید رد شد اما تاثیر غیر مستقیم آن تائید گردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Using Blue Ocean Strategy with Strategic Thinking Approach on Commercializing Innovative Production and Systematic Innovative

نویسندگان [English]

  • abas nikzad 1
  • mohammadreza kabaranzad ghadim 2
1 department of Entrepreneurship Management , Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 department of Industrial Management , Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this paper is to investigate the effect of using the Blue Ocean strategy on commercialization of production while using innovative production and systematic innovative production in Kaleh Amol Company. The research method is correlational. 89 experts of Kaleh Amol Dairy Products Company were selected as a statistical sample based on simple random sampling method using Karajsi and Morgan table. To collect data, there are four standard questionnaires, including the Kim and Maboren Blue Ocean Strategy (with a validity of 0.91), the David and North Production Commercialization Questionnaire (with a validity of 0.89), the Yadollahi Farsi Innovative Production Questionnaire, and Kalati (with validity). 0.87) and the Questionnaire for Systematic Innovative Production of David and North (0.96) were used. The research findings show that the use of the Blue Ocean strategy has a positive effect on the commercialization of innovative production and production, but the effect of using the Blue Ocean strategy on systematic innovative production has not been confirmed. It has also been shown that innovative production has a positive effect on systematic innovative production and systematic innovative production on commercialization of production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • blue ocean strategy
  • Production Commercialization
  • Innovative Production
  • Systematic Innovative Production