شناسایی و بررسی عوامل کلیدی موثر بر مدیریت توسعه محصول جدید در حوزه فناوری های مالی نظارتی (مطالعه موردی بانک تجارت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت تکنولوژی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

حضور فناوری های نوظهور در سالهای اخیر و انجام عملیات بانکداری بر بسترهای گوناگون که خود یک تحول در اکو سیستم بانکی محسوب می گردد، لزوم تبیین عوامل موثر بر توسعه محصول جدید در حوزه فناوری های مالی جهت اعمال رگولاتوری منطبق با استانداردهای بین المللی را بیش از پیش هویدا نموده است. یکی از وجوه تمایز محصولات و خدمات جدید، رعایت استانداردهایی است که در صنعت بانکداری الزام‌آورند. لذا به منظور کمک به رفع مشکلات موجود در این زمینه، شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر توسعه محصولات جدید در حوزه فناوری های مالی با رویکرد نظارتی ضروری به نظر می رسد. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از نوع روش، توصیفی پیمایشی است. عوامل کلیدی مؤثر از مرور ادبیات و نظر خبرگان صنعت بانکداری در بانک تجارت استخراج شده و پرسشنامه تأیید شده در جامعه خبرگان توزیع و نتایج با روش تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری با نرم افزار Smart-PLS3 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش 7 بعد اصلی مؤثر بر توسعه محصول جدید در حوزه فناوری های مالی نظارتی به همراه 46 عامل شناسایی و تأیید گردید که کلیه عوامل شناسایی شده، تاثیر معناداری بر توسعه محصولات جدید فناوری های مالی نظارتی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Investigating Key Factors Affecting the Management of New Product Development in the Field of Financial Regulatory Technologies (Case study: TEJARAT Bank)

نویسندگان [English]

  • Soroush Motamedi fard
  • Amir Bayat Tork
  • JALAL HAGHIGHAT MONFARED
Department of Management of Technology, Tehran University Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The emergence of emerging technologies in recent years and the conduct of banking operations on various platforms, which is an evolution of the banking ecosystem, necessitate explaining the factors influencing new product development in the field of financial technology to apply regulatory compliance with international standards. One of the differentiated aspects of new products and services is the observance of the standards that are required in the banking industry. Therefore, in order to help solve the existing problems, it is necessary to identify and investigate the factors affecting the development of new products in the field of financial regulatory technologies. The purpose of this research is applied and is a descriptive-survey method. Affecting factors extracted from the literature review, opinion of banking industry experts in Tejarat bank and the approved questionnaire distributed in the community of experts, and the results analyzed by confirmatory factor analysis and structural equations using Smart-PLS3 software. In this study, seven main factors with 46 sub factors influencing new product development in the field of regulatory technology identified and it was confirmed that all key identified factors had a significant impact on the development of new financial regulatory technology products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New product development (NPD)
  • Financial Technology (Fintech)
  • Regulatory Technology (Regtech)
  • innovation
  • R&D