شناسایی و بررسی عوامل کلیدی موثر بر مدیریت توسعه محصول جدید در حوزه فناوری های مالی نظارتی (مطالعه موردی بانک تجارت)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت تکنولوژی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

حضور فناوری های نوظهور در سالهای اخیر و انجام عملیات بانکداری بر بسترهای گوناگون که خود یک تحول در اکو سیستم بانکی محسوب می گردد، لزوم تبیین عوامل موثر بر توسعه محصول جدید در حوزه فناوری های مالی جهت اعمال رگولاتوری منطبق با استانداردهای بین المللی را بیش از پیش هویدا نموده است. یکی از وجوه تمایز محصولات و خدمات جدید، رعایت استانداردهایی است که در صنعت بانکداری الزام‌آورند. لذا به منظور کمک به رفع مشکلات موجود در این زمینه، شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر توسعه محصولات جدید در حوزه فناوری های مالی با رویکرد نظارتی ضروری به نظر می رسد. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از نوع روش، توصیفی پیمایشی است. عوامل کلیدی مؤثر از مرور ادبیات و نظر خبرگان صنعت بانکداری در بانک تجارت استخراج شده و پرسشنامه تأیید شده در جامعه خبرگان توزیع و نتایج با روش تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری با نرم افزار Smart-PLS3 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش 7 بعد اصلی مؤثر بر توسعه محصول جدید در حوزه فناوری های مالی نظارتی به همراه 46 عامل شناسایی و تأیید گردید که کلیه عوامل شناسایی شده، تاثیر معناداری بر توسعه محصولات جدید فناوری های مالی نظارتی دارند.

کلیدواژه‌ها