شناسایی ابعاد و مؤلفه های حاکمیت شرکتی با رویکرد توسعه کارآفرینی سازمانی در بانک کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی -واحد علی آباد کتول - دانشگاه آزاد اسلامی -علی آباد کتول -ایران

2 گروه مدیریت و حسابداری،واحد علی آباد کتول،دانشگاه آزاد اسلامی ، علی آباد کتول ،ایران

3 گروه مدیریت ، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

4 گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده

مقاله حاضربا هدف بررسی ابعاد و مؤلفه‌های حاکمیت شرکتی با رویکرد توسعه کارآفرینی سازمانی در بانک کشاورزی انجام شده است. پژوهش از دیدگاه هدف کاربردی و به لحاظ روش کیفی است. جامعه آماری تحقیق استادان دانشگاه، مدیران و کارشناسان خبره بانکی با تجربه کافی در بانک کشاورزی بود. نمونه‌گیری به روش گلوله برفی انجام شد. این بخش پس از مصاحبه با 20 نفر از خبرگان به اشباع نظری رسید. ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش پرسشنامه باز و مصاحبه می‌باشد. تحلیل داده‌های کیفی حاصل از مصاحبه‌ها با استفاده از کدگذاری با رویکرد باز و محوری و با نرم افزار MAXQDA 2018 انجام شد. نتایج تحلیل‌ها نشان داد که ابعاد و مولفه‌های حاکمیت شرکتی با رویکرد توسعه کارآفرینی سازمانی شامل سه متغیر ساختاری، محیطی و رفتاری بعنوان ابعاد پژوهش هستند. بعد رفتاری شامل دو مولفه‌ی ویژگی‌های شخصی و مهارت‌های بین فردی، بعد محیطی شامل چهار مولفه‌ی کارکنان، هیئت مدیره، سهامداران و مشتریان و بعد ساختاری شامل پنج مولفه فرهنگ سازی سازمانی، شفافیت، مشارکت و کارتیمی، ارزش‌های سازمانی و هنجار سازمانی بود. در مجموع برای این مولفه‌ها تعداد42 شاخص شناسایی شد. در نهایت ضمن تعیین بیشترین و کمترین فراوانی شاخص ها ،مدل تحقیق با 3 بعد،11مولفه و 42 شاخص طراحی شد.

کلیدواژه‌ها