شناسایی ابعاد و مؤلفه های حاکمیت شرکتی با رویکرد توسعه کارآفرینی سازمانی در بانک کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی -واحد علی آباد کتول - دانشگاه آزاد اسلامی -علی آباد کتول -ایران

2 گروه مدیریت و حسابداری،واحد علی آباد کتول،دانشگاه آزاد اسلامی ، علی آباد کتول ،ایران

3 گروه مدیریت ، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

4 گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده

مقاله حاضربا هدف بررسی ابعاد و مؤلفه‌های حاکمیت شرکتی با رویکرد توسعه کارآفرینی سازمانی در بانک کشاورزی انجام شده است. پژوهش از دیدگاه هدف کاربردی و به لحاظ روش کیفی است. جامعه آماری تحقیق استادان دانشگاه، مدیران و کارشناسان خبره بانکی با تجربه کافی در بانک کشاورزی بود. نمونه‌گیری به روش گلوله برفی انجام شد. این بخش پس از مصاحبه با 20 نفر از خبرگان به اشباع نظری رسید. ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش پرسشنامه باز و مصاحبه می‌باشد. تحلیل داده‌های کیفی حاصل از مصاحبه‌ها با استفاده از کدگذاری با رویکرد باز و محوری و با نرم افزار MAXQDA 2018 انجام شد. نتایج تحلیل‌ها نشان داد که ابعاد و مولفه‌های حاکمیت شرکتی با رویکرد توسعه کارآفرینی سازمانی شامل سه متغیر ساختاری، محیطی و رفتاری بعنوان ابعاد پژوهش هستند. بعد رفتاری شامل دو مولفه‌ی ویژگی‌های شخصی و مهارت‌های بین فردی، بعد محیطی شامل چهار مولفه‌ی کارکنان، هیئت مدیره، سهامداران و مشتریان و بعد ساختاری شامل پنج مولفه فرهنگ سازی سازمانی، شفافیت، مشارکت و کارتیمی، ارزش‌های سازمانی و هنجار سازمانی بود. در مجموع برای این مولفه‌ها تعداد42 شاخص شناسایی شد. در نهایت ضمن تعیین بیشترین و کمترین فراوانی شاخص ها ،مدل تحقیق با 3 بعد،11مولفه و 42 شاخص طراحی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the dimensions and components of corporate governance with the approach of organizational entrepreneurship development in Keshavarzi Bank

نویسندگان [English]

  • kamran rasouli 1
  • parviz saeidi 2
  • mohammad reza cheraghali 3
  • mohammad bagher gorji 4
1 Department of Entrepreneurship - Aliabad Katoul Unit - Islamic Azad University - Ali Abad Katoul - Iran
2 Department of Management and Accounting, Ali Abad Katoul Branch, Islamic Azad University, Ali Abad Katoul, Iran.
3 Department of Management - Aliabad Katoul Unit - Islamic Azad University - Ali Abad Katoul - Iran
4 Department of Management - Aliabad Katoul Unit - Islamic Azad University - Ali Abad Katoul - Iran
چکیده [English]

This article aims to examine the dimensions and components of corporate governance with the approach of organizational entrepreneurship development in Keshavarzi Bank. Research is applied from the point of view of purpose and in terms of qualitative method. The statistical population of the study was university professors, managers and experienced banking experts with sufficient experience in Agricultural Bank. Sampling was performed by snowball method. This section was theoretically saturated after interviewing 20 experts. Research data collection tools are open questionnaires and interviews. The analysis of qualitative data from the interviews was performed using open source-centric coding with MAXQDA 2018 software. The results of the analysis showed that the dimensions and components of corporate governance with the approach of organizational entrepreneurship development include three structural, environmental and behavioral variables as research dimensions. Behavioral dimension included two components of personal characteristics and interpersonal skills, environmental dimension included four components of staff, board of directors, shareholders and customers and structural dimension included five components of organizational culture, transparency, participation and carte blanche, organizational values and organizational norm. A total of 42 indicators were identified for these components

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organization
  • development
  • Corporate Governance
  • entrepreneurship