بررسی رابطۀ بین دانش مالی مدیرعامل و سیاستهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی ، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت مالی ، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت ، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین دانش مالی مدیرعامل و سیاست‌های مالی (شامل؛ سیاست پرداخت سود، اهرم مالی و نگهداشت وجه نقد) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. این تحقیق از حیث هدف کاربردی، از لحاظ روش همبستگی و از نوع پس رویدادی (گذشته نگر) می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1388 تا 1396 می‌باشد. دراین پژوهش برای آزمون فرضیه های مطرح شده از روش داده های ترکیبی و رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین دانش مالی مدیرعامل و سیاست پرداخت سود رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد. به بیان دیگر، تقسیم سود در شرکت هایی که مدیران عامل آنها از دانش مالی بهره می برند، کمتر است. علاوه براین، یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطۀ بین دانش مالی مدیرعامل و نگهداشت وجه نقد مثبت و معنادار است. به این مفهوم که مدیران عامل با دانش مالی وجه نقد بیشتری نگهداری می کنند. یافته های دیگر پژوهش حاکی از آن است که بین دانش مالی مدیرعامل و اهرم مالی رابطۀ منفی وجود دارد اما معنادار نیست. این نتیجه نشان می‌دهد که اهرم مالی در شرکت های با مدیران عامل متخصص مالی و سایر شرکت ها تفاوت معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation of the association between CEO financial expertise and financial policies in firms enlisted Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mehraneh Behmanesh 1
  • Sedigheh Totianisfahani 2
  • Nilofar Mirsepasi 3
1 Department of Financial Management, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Management, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Management, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the relationship between executive financial expertise and financial policy (Including profit payments policy, financial leverage and cash flow) in listed companies in Tehran Stock Exchange Organization. The purpose of this research is in terms of correlation method and the post-event type method. Statistical sample of the study consists of 110 companies listed in Tehran Stock Exchange Organization during 2009 to 2018. This research has been used to test the hypotheses proposed by the hybrid data method and the least-squares approach. The results show that there is an inverse and significant relationship between CEO financial expertise and Profit Payment Policy. In other words, the sharing of profits in the companies whose CEO benefits from financial expertise is less. Otherwise, results of this investigation show that the relation between CEO financial expertise and cash holding is direct and significant. In this sense, managers with financial expertise hold more cash. Other findings show that there is an inverse relationship between CEO financial expertise and financial leverage but it is not significant. The result indicates that financial leverage has no significant differences with managers of global financial experts and other companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • CEO financial expertise
  • Financial policies
  • Tehran Stock Exchange