تبیین و الویت‌بندی فاکتورهای اثربخش تبلیغات با استفاده از سلسله مراتب فازی(FAHP)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 دانشیار و عضو هیأت علمی گروه مدیریت بازرگانی،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

چکیده

بازنگری و ارزیابی اثربخشی تبلیغات می تواند به‌ عـنوان‌ مـلاکی بـرای تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت و همچنین تنظیم بودجه آن قرار‌ گیرد‌. همچنین شناسایی عوامل مـؤثر بـر‌ اثـربخشی‌ تبلیغات می‌ تواند‌ منجر‌ به طراحی و اجرای حرفه ای تر‌ آن‌ گردد. هدف این پژوهش تبیین و اولویت بندی عوامل موثر بر اثربخشی تبلیغات بانک اقتصاد نوین در ایران می باشد. جامعه آماری پژوهش 50 نفر از خبرگان علمی و سازمانی می باشد. با توجه به ادبیات تحقیق معیارها و زیر معیارهای موثر ، استخراج شده است. با استفاده از سلسله مراتب فازی و بر اساس نظر خبرگان، شاخص های نهایی استخراج گردید. سپس با استفاده از روش AHP فازی به رتبه بندی معیارها پرداخته شده است. معیارهای استخراج شده عبارتند از: ویژگی های دموگرافیک، احساسات و نگرش فردی مخاطب، ویژگی های ظاهری پیام، محتوای پیام، ویژگی بازار، فرهنگی، اقتصادی، طرح و ماهیت خدمات، روش های تبلیغ. نتایج رتبه بندی نتایج نشان دادند روش های تبلیغ، طرح و ماهیت خدمات، ویژگی های ظاهری پیام، احساسات و نگرش فردی مخاطب، ویژگی های دموگرافیک، محتوای پیام، اقتصادی، ویژگی بازار، فرهنگی، به ترتیب رتبه های اول تا نهم را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها