تبیین و الویت‌بندی فاکتورهای اثربخش تبلیغات با استفاده از سلسله مراتب فازی(FAHP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 دانشیار و عضو هیأت علمی گروه مدیریت بازرگانی،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

چکیده

بازنگری و ارزیابی اثربخشی تبلیغات می تواند به‌ عـنوان‌ مـلاکی بـرای تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت و همچنین تنظیم بودجه آن قرار‌ گیرد‌. همچنین شناسایی عوامل مـؤثر بـر‌ اثـربخشی‌ تبلیغات می‌ تواند‌ منجر‌ به طراحی و اجرای حرفه ای تر‌ آن‌ گردد. هدف این پژوهش تبیین و اولویت بندی عوامل موثر بر اثربخشی تبلیغات بانک اقتصاد نوین در ایران می باشد. جامعه آماری پژوهش 50 نفر از خبرگان علمی و سازمانی می باشد. با توجه به ادبیات تحقیق معیارها و زیر معیارهای موثر ، استخراج شده است. با استفاده از سلسله مراتب فازی و بر اساس نظر خبرگان، شاخص های نهایی استخراج گردید. سپس با استفاده از روش AHP فازی به رتبه بندی معیارها پرداخته شده است. معیارهای استخراج شده عبارتند از: ویژگی های دموگرافیک، احساسات و نگرش فردی مخاطب، ویژگی های ظاهری پیام، محتوای پیام، ویژگی بازار، فرهنگی، اقتصادی، طرح و ماهیت خدمات، روش های تبلیغ. نتایج رتبه بندی نتایج نشان دادند روش های تبلیغ، طرح و ماهیت خدمات، ویژگی های ظاهری پیام، احساسات و نگرش فردی مخاطب، ویژگی های دموگرافیک، محتوای پیام، اقتصادی، ویژگی بازار، فرهنگی، به ترتیب رتبه های اول تا نهم را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining and Prioritizing Effective Advertising Factors Using Fuzzy Hierarchy (FAHP)

نویسندگان [English]

  • soheila shamsadini 1
  • Farhad Hanifi 1
  • vahid reza mirabi 2
1 Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Reviewing and evaluating the effectiveness of propaganda can serve as a criterion for converting weaknesses into strengths and adjusting its budget. Also, identifying the factors affecting the effectiveness of advertising can lead to its more professional design and implementation. The purpose of this study is to explain and prioritize the factors affecting the effectiveness of modern economy bank propaganda in Iran. The study population consisted of 50 scientific and organizational experts. According to the research literature, effective criteria and sub-criteria have been extracted. The final indices were extracted using fuzzy Delphi technique and according to experts. Then, using fuzzy AHP method, the ranking of criteria is discussed. The extracted criteria are: demographic characteristics, emotions and individual attitudes of the audience, appearance characteristics of the message, message content, market characteristics, cultural, economic, design and nature of services, advertising methods. The results showed that advertising methods, design and nature of services, message characteristics, personal emotions and attitudes of the audience, demographic characteristics, message content, economic, market characteristics, culture, ranked first to ninth, respectively. dedicated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Advertising Effectiveness
  • Banking Marketing
  • Advertising
  • Banking Services