طراحی الگوی فرایندی بازاریابی محتوا با هدف تقویت قصد خرید مشتریان صنعت خرده فروشی با تمرکز بر رسانه‌های اجتماعی (رویکرد کیفی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، مرکز آموزش بین المللی قشم، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ،قشم، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت دولتی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

4 گروه مدیریت، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی فرایندی بازاریابی محتوا با هدف تقویت قصد خرید مشتریان صنعت خرده فروشی با تمرکز بر رسانه‌های اجتماعی به انجام رسیده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، و از لحاظ رویکرد پیمایشی-اکتشافی می باشد. جامعه آماری این تحقیق گروهی از خبرگان حوزه مدیریت بازاریابی بودند و مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. این انتخاب و انجام مصاحبه، تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و پس از آن متوقف شد. در این تحقیق، از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد و این فرایند تا رسیدن به اشباع نظری محقق ادامه یافت. سرانجام این روش، مصاحبه با 9 نفر از خبرگان بود. در این تحقیق، از آنجایی که از روش تئوری داده بنیاد استفاده گردید، ابزار اصلی جمع آوری داده‌ها، مصاحبه عمیق و غیرساختار یافته با خبرگان بود. سرانجام پس از طی کدگذاری‌های سه گانه باز، محوری و انتخابی، مدل مفهومی تحقیق بر اساس مدل پارادایمی طراحی شد.

کلمات کلیدی: بازاریابی محتوا، قصد خرید، رسانه‌های اجتماعی، صنعت خرده فروشی، تئوری داده بنیاد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a process model for Content Marketing aimed at strengthening the intention to buy customers of the retail industry focusing on social media

نویسندگان [English]

  • shiva ghavami lahiji 1
  • Vahidreza Mirabi 2
  • Mahdi Bagheri 3
  • Serajalddin Mohebbi 4
1 Department of management, Qeshm International Training center, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
2 Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Management, BandarAbbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
4 Department of management, Qeshm branch, Islamic azad university, Qeshm, iran
چکیده [English]

تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی فرایندی بازاریابی محتوا با هدف تقویت قصد خرید مشتریان صنعت خرده فروشی با تمرکز بر رسانه‌های اجتماعی به انجام رسیده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، و از لحاظ رویکرد پیمایشی-اکتشافی می باشد. جامعه آماری این تحقیق گروهی از خبرگان حوزه مدیریت بازاریابی بودند و مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. این انتخاب و انجام مصاحبه، تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و پس از آن متوقف شد. در این تحقیق، از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد و این فرایند تا رسیدن به اشباع نظری محقق ادامه یافت. سرانجام این روش، مصاحبه با 9 نفر از خبرگان بود. در این تحقیق، از آنجایی که از روش تئوری داده بنیاد استفاده گردید، ابزار اصلی جمع آوری داده‌ها، مصاحبه عمیق و غیرساختار یافته با خبرگان بود. سرانجام پس از طی کدگذاری‌های سه گانه باز، محوری و انتخابی، مدل مفهومی تحقیق بر اساس مدل پارادایمی طراحی شد.

کلمات کلیدی: بازاریابی محتوا، قصد خرید، رسانه‌های اجتماعی، صنعت خرده فروشی، تئوری داده بنیاد

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Marketing
  • purchase intention
  • social media
  • Retail Industry
  • Grounded Theory