نقش سرمایه اجتماعی مدنی بر شکل گیری سرمایه اجتماعی کار نیروی انسانی (مورد مطالعه: پیمانکاران قرارگاه خاتم الانبیاء)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت صنعتی،دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

سرمایه اجتماعی در چند دهه اخیر به عنوان یکی از مهمترین مباحث مدیریت در بین اندیشمندان شاخه‌های مختلف علوم‌ اجتماعی و انسانی مطرح شده است. هدف این پژوهش مدیریت و بررسی نقش سرمایه اجتماعی ‌مدنی بر شکل‌گیری سرمایه اجتماعی‌کاری جهت ایجاد کسب‌ و‌کاری پویا و فعال درکشور است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و در روشی توصیفی، اطلاعات جامعه مورد مطالعه با استفاده از پرسشنامه‌ای که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت، جمع‌آوری و تحلیل گردید. جامعه آماری این پژوهش پیمانکاران خاتم‌الانبیا(438 نفر) بودند، که بر اساس جدول مورگان، حداقل نمونه ای برابر با 190 نفر تعیین شد، اما با توجه به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در مورد پرسشنامه‌های غیرقابل قبول، در مجموع 230پرسشنامه توزیع گردید که از این تعداد 217 پرسشنامه به صورت قابل قبول برگشت داده‌شد. در این پژوهش، افراد نمونه به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند و نتایج آزمون فرضیات این پژوهش با استفاده از معادلات‌ساختاری و نرم افزار لیزرل، حاکی از این بود که سرمایه اجتماعی مدنی نقش معناداری بر شکل‌گیری سرمایه اجتماعی کاری نیروی انسانی دارد.

کلیدواژه‌ها