نقش سرمایه اجتماعی مدنی بر شکل گیری سرمایه اجتماعی کار نیروی انسانی (مورد مطالعه: پیمانکاران قرارگاه خاتم الانبیاء)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت صنعتی،دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

سرمایه اجتماعی در چند دهه اخیر به عنوان یکی از مهمترین مباحث مدیریت در بین اندیشمندان شاخه‌های مختلف علوم‌ اجتماعی و انسانی مطرح شده است. هدف این پژوهش مدیریت و بررسی نقش سرمایه اجتماعی ‌مدنی بر شکل‌گیری سرمایه اجتماعی‌کاری جهت ایجاد کسب‌ و‌کاری پویا و فعال درکشور است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و در روشی توصیفی، اطلاعات جامعه مورد مطالعه با استفاده از پرسشنامه‌ای که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت، جمع‌آوری و تحلیل گردید. جامعه آماری این پژوهش پیمانکاران خاتم‌الانبیا(438 نفر) بودند، که بر اساس جدول مورگان، حداقل نمونه ای برابر با 190 نفر تعیین شد، اما با توجه به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در مورد پرسشنامه‌های غیرقابل قبول، در مجموع 230پرسشنامه توزیع گردید که از این تعداد 217 پرسشنامه به صورت قابل قبول برگشت داده‌شد. در این پژوهش، افراد نمونه به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند و نتایج آزمون فرضیات این پژوهش با استفاده از معادلات‌ساختاری و نرم افزار لیزرل، حاکی از این بود که سرمایه اجتماعی مدنی نقش معناداری بر شکل‌گیری سرمایه اجتماعی کاری نیروی انسانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of civil social capital on the formation of social capital of human labor (Case study: Contractors of Khatam Al-Anbia Camp)

نویسندگان [English]

  • ehsan ebrahimi varkiany
  • Mehrzad Minooi
  • Arefeh Fadviasghari
  • zadalah fathi
Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent decades, social capital has emerged as one of the most important management topics among thinkers in various branches of social sciences and humanities. The purpose of this study is to manage and study the role of social and civil capital on the formation of social and labor capital to create a dynamic and active business in the country. This research was applied in terms of purpose and in a descriptive method, the information of the study population was collected and analyzed using a questionnaire whose validity and reliability were confirmed. The statistical population of this study was the contractors of Khatam al-Anbiya (438 people), which according to Morgan table, at least a sample of 190 people was determined, but according to the predictions made about unacceptable questionnaires, A total of 230 questionnaires were distributed, of which 217 questionnaires were returned as acceptable. In this study, the sample was selected and tested by available sampling method and the results of testing the hypotheses of this study using structural equations and LISREL software, indicated that civil social capital has a significant role in the formation. Social capital employs manpower.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manpower
  • Social
  • labor
  • civil capital