تاثیر شخصی سازی تبلیغات و تعامل بر ارزش تبلیغات و قصد خرید (مورد مطالعه: شرکت دیجی کالا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرقدس، ایران

2 گروه مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی تاثیر شخصی سازی تبلیغات و تعامل بر ارزش تبلیغات و قصد خرید در شرکت دیجی کالا در شهر تهران می باشد. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش تمامی مشتریان شرکت دیجی کالا می باشند. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و 400 پرسش نامه به روش تصادفی توزیع و تعداد 393 پرسشنامه جمع آوری گردیده است. پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته که به میزان780/0 بوده است. روایی ابزار تحقیق نیز با انجام تکنیک تحلیل عاملی تأئیدی بررسی شده است. سپس داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Smart-PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش حاکی از این است که شخصی سازی تبلیغات و تعامل بر ارزش تبلیغات و قصد خرید نقش داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the impact of advertising personalization and interaction on the advertising value and purchase intention at DJ Kala Company

نویسندگان [English]

  • Majid Ahmadi 1
  • shahla sohrabi 2
  • sara tahzibi 1
1 Department of Business Management, Shahre-e Qods Branch, Islamic Azad University, Shahre-e Qods, Iran
2 Department of management, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Description of abstracts of scientific research articles:
The purpose of this study was to investigate the impact of advertising personalization and interaction on the advertising value and purchase intention at DJ Kala Company in Tehran. The purpose of this study i s applied and based o n data collection method, descriptive correlational type The statistical population o f this research i s all customers of DJ Kala Company. Using Cochran formula, 384 individuals were selected as sample, 400 questionnaires were distributed randomly an d 393 questionnaires were collected. Reliability o f the research questionnaire was measured by Cronbach's alpha coefficient (0.780). The validity of the research instrument was also evaluated by confirmatory factor analysis technique. Then the data were analyzed by structural equation modeling using Smart PLS software. The results of the research hypotheses show that Advertising personalization and interaction has played a role in advertising value and purchase intention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advertising value
  • Hedonic motivations
  • interaction
  • Advertising personalization
  • and purchase intention