تدوین مدل توانمندسازهای راه اندازی موفق در شرکت‌های کوچک و متوسط از طریق رویکرد زمینه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد بندر‌عباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر‌عباس، ایران

چکیده

هدف این تحقیق شناسایی و مدلسازی توانمند سازهای راه اندازی موفق شرکت های کوچک و متوسط است. روش تحقیق در پژوهش حاضر، روش کیفی است و از تکنیک مصاحبه برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است. به این منظور 18 مدیر شرکت های کوچک و متوسط در پارک علم و فناوری خراسان از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. داده‌های حاصل از مصاحبه، جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و ارائه نظریه نهایی با استفاده از روش تئوری زمینه‌ای تحلیل شده‌اندکه این تحلیل در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد. و نتیجه این رویکرد کیفی، مدل توانمند سازهای راه اندازی موفق بود که توسط دو شاخص ، شاخص روایی محتوا و ضریب نسبی روایی محتوا تایید شد. مدل ذکر شده شامل عوامل داخلی سازمانی، توانمندسازها، استراتژی ها، پس زمینه و شرایط مداخله بود. عوامل شرایط مداخله‌گر شامل ویژگی‌های مدیریت، عوامل رقابتی، عوامل دولتی و آموزش کارکنان و عوامل بستر شامل مدیریت سازمان، مدیریت منابع انسانی و ساختار سازمان است.مقوله هسته این بررسی «راه اندازی موفق» است که مقولات عمده فوق را دربرمی‌گیرد.

کلیدواژه‌ها