تدوین مدل توانمندسازهای راه اندازی موفق در شرکت‌های کوچک و متوسط از طریق رویکرد زمینه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد بندر‌عباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر‌عباس، ایران

چکیده

هدف این تحقیق شناسایی و مدلسازی توانمند سازهای راه اندازی موفق شرکت های کوچک و متوسط است. روش تحقیق در پژوهش حاضر، روش کیفی است و از تکنیک مصاحبه برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است. به این منظور 18 مدیر شرکت های کوچک و متوسط در پارک علم و فناوری خراسان از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. داده‌های حاصل از مصاحبه، جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و ارائه نظریه نهایی با استفاده از روش تئوری زمینه‌ای تحلیل شده‌اندکه این تحلیل در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد. و نتیجه این رویکرد کیفی، مدل توانمند سازهای راه اندازی موفق بود که توسط دو شاخص ، شاخص روایی محتوا و ضریب نسبی روایی محتوا تایید شد. مدل ذکر شده شامل عوامل داخلی سازمانی، توانمندسازها، استراتژی ها، پس زمینه و شرایط مداخله بود. عوامل شرایط مداخله‌گر شامل ویژگی‌های مدیریت، عوامل رقابتی، عوامل دولتی و آموزش کارکنان و عوامل بستر شامل مدیریت سازمان، مدیریت منابع انسانی و ساختار سازمان است.مقوله هسته این بررسی «راه اندازی موفق» است که مقولات عمده فوق را دربرمی‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Model for Successful launching enablers in Small and Medium Enterprises through the grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Zahra aghelfadiheh 1
  • esmail hasanpour 1
  • vahid reza mirabi 2
  • mahdi bagheri 3
1 Department of Business Management, Gheshm Branch, Islamic Azad University, Gheshm, Iran
2 Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Business Management, Bandareabbas Branch, Islamic Azad University, Bandareabbas, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to identify and modeling the successful launching enablers of small and medium-sized enterprises. The research method in this study is qualitative and the interview technique is used for data collection.For this purpose, 18 managers of small and medium enterprises in Khorasan Science and Technology Park were selected by purposeful sampling method.The data obtained from the interviews were analyzed by using the grounded theory method.This analysis was performed in three stages of open coding, axial coding and selective coding. The result of this qualitative approach was the model of successful launching enablers, which was confirmed by two indicators, content validity index and relative content validity coefficient. The model included internal organizational factors, enablers, strategies, Factors of intervening conditions include management characteristics, competitive factors, government factors and staff training, and contextual factors including organizational management, human resource management, and organizational structure.
background, and intervention conditions.and The model is based on the comprehensive paradigm model of Strauss and Corbin. The core of this review is "Successful Launch", which covers the major categories above.

کلیدواژه‌ها [English]

  • empowerment
  • Successful launching
  • small and medium enterprises
  • Grounded Theory