طراحی و تدوین استراتژیهای بازاریابی بانک سپه در صنعت بانکداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

بر اساس پرسشنامه باز و مصاحبه، فرصتها و تهدیدات محیط کلان ( اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فناوری و رقبا) از جامعه خبره جمع‌آوری و پس از دسته‌بندی و نظرخواهی مجدد به روش گرندد تئوری و آنتروپی شانون کدگذاری، شاخص بندی و تعیین مولفه و بعد گردید. سپس تعداد 31 عنوان فرصت و 41 مورد تهدید در 16 بعد کلی (بانکداری الکترونیک و فناوری اطلاعات، تصویر ذهنی، نحوه و کانال ارائه خدمات، خدمات و محصولات، ساختار و فرایندهای سازمانی، وضعیت نقدینگی، مسئولیت اجتماعی، شفافیت و سلامت اداری، سرمایه انسانی، وضعیت درآمد و سودآوری، وضعیت نقدینگی، رعایت الزامات احتیاطی، نظارتی و قانونی، وضعیت سرمایه، کیفیت دارایی، تحقیق و توسعه، کیفیت مدیریت) شناسایی شد. همچنین قوتها و ضعفهای بانک از جامعه خبره داخلی بر اساس روشهای فوق تعیین و تعداد 19 عنوان قوت و 20 مورد ضعف در 15 بعد کلی (اطمینان بخشی به مشتریان، فعالیت بانکی، منابع مالی، کیفیت محصولات و خدمات، بهینه‌سازی کانال‌های ارتباطی، کسب و کار نوین، مدیریت سرمایه انسانی، مدیریت سرمایه-های سازمانی، فرصت‌های سودآوری، کارکنان، بانکداری بین‌الملل، تمایز و تنوع محصول و خدمت، ارتباط با مشتریان، بهبود فرآیند عملیاتی، مدیریت سرمایه‌های اطلاعاتی) شناسایی گردید. تعداد 50 استراتژی تدوین و بر اساس ماتریس QSPM تعداد 30 استراتژی کاربردی طراحی گردیده است.

کلیدواژه‌ها