طراحی و تدوین استراتژیهای بازاریابی بانک سپه در صنعت بانکداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

بر اساس پرسشنامه باز و مصاحبه، فرصتها و تهدیدات محیط کلان ( اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فناوری و رقبا) از جامعه خبره جمع‌آوری و پس از دسته‌بندی و نظرخواهی مجدد به روش گرندد تئوری و آنتروپی شانون کدگذاری، شاخص بندی و تعیین مولفه و بعد گردید. سپس تعداد 31 عنوان فرصت و 41 مورد تهدید در 16 بعد کلی (بانکداری الکترونیک و فناوری اطلاعات، تصویر ذهنی، نحوه و کانال ارائه خدمات، خدمات و محصولات، ساختار و فرایندهای سازمانی، وضعیت نقدینگی، مسئولیت اجتماعی، شفافیت و سلامت اداری، سرمایه انسانی، وضعیت درآمد و سودآوری، وضعیت نقدینگی، رعایت الزامات احتیاطی، نظارتی و قانونی، وضعیت سرمایه، کیفیت دارایی، تحقیق و توسعه، کیفیت مدیریت) شناسایی شد. همچنین قوتها و ضعفهای بانک از جامعه خبره داخلی بر اساس روشهای فوق تعیین و تعداد 19 عنوان قوت و 20 مورد ضعف در 15 بعد کلی (اطمینان بخشی به مشتریان، فعالیت بانکی، منابع مالی، کیفیت محصولات و خدمات، بهینه‌سازی کانال‌های ارتباطی، کسب و کار نوین، مدیریت سرمایه انسانی، مدیریت سرمایه-های سازمانی، فرصت‌های سودآوری، کارکنان، بانکداری بین‌الملل، تمایز و تنوع محصول و خدمت، ارتباط با مشتریان، بهبود فرآیند عملیاتی، مدیریت سرمایه‌های اطلاعاتی) شناسایی گردید. تعداد 50 استراتژی تدوین و بر اساس ماتریس QSPM تعداد 30 استراتژی کاربردی طراحی گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and providing marketing services for Sepah Bank in the banking industry

نویسندگان [English]

  • Hosein Adelkhani
  • farideh hagh shenas kashani
Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Based on open-ended questionnaires and interviews, opportunities and threats (macroeconomic, social, political, technological, and competitors) from the expert community were collected and then coded, indexed, and re-categorized and re-surveyed using the Grounded Theory and Entropy method. The component was then determined. Then there are 31 opportunities and 41 threats in 16 general dimensions (electronic banking and information technology, mental image, how and where to offer services, services and products, organizational structure and processes, liquidity status, social responsibility, transparency and administrative health, capital Human, income and profitability status, liquidity status, compliance with prudential, regulatory and regulatory requirements, capital status, asset quality, research and development, management quality). Also, the strengths and weaknesses of the bank from the internal expert community were determined based on the above methods and 19 strengths and 20 weaknesses in 15 general dimensions (customer assurance, banking, financial resources, quality of products and services, channel optimization Communication, New Business, Human Capital Management, Enterprise Capital Management, Profitability Opportunities, Employees, International Banking, Product Diversity and Service, Customer Relationship, Operational Process Improvement, Information Capital Management) Identified. 50 strategies have been formulated and based on QSPM matrix 30 strategies have been designed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Marketing Strategies"
  • "Banking Industry"
  • "SWOT model"