ارایه الگوی فرایندی عمومی مدیریت سرمایه گذاری بانک ها در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه برنامه ریزی و مدیریت، پژوهشکده مطالعات مدیریت و توسعه فناوری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، ارائه الگوی فرایندی عمومی جهت بهینه‌سازی فرآیند مدیریت سرمایه‌گذاری در بانک‌های ایران است. به این منظور، ادبیات مرتبط بررسی و سه نوع محدودیت قانونی، سیستمی و آرمانی در سرمایه‌گذاری‌ها ذکر و محدودیت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها نظیر محدودیت‌های مدیریت نقدینگی مورد تأکید قرار گرفت. سپس تمایز ویژه بانک‌ها در خصوص معیارها و شاخص‌ها تشریح گردید و سطوح دوگانه ارزیابی‌های عملکرد سرمایه‌گذاری‌‌‌ها در بانک‌ها تبیین گردید. در‌نهایت پس از معرفی اجزای مختلف الگوی پیشنهادی، الگوی فرایندی عمومی مدیریت سرمایه‌گذاری‌در بانک‌ها ارائه شد. در این الگو، ضرورت استفاده از نگرش سیستمی و ضرورت هماهنگی تنگاتنگ فعالیت‌های بانکی و غیر بانکی بانک‌ها در قالب یک مجموعه یکپارچه و منسجم در مدل‌سازی و بهینه‌سازی پورتفوهای سرمایه گذاری مورد تاکید قرار گرفت. الگوی پیشنهادی در این پژوهش از مسیر ارتقای هماهنگی و انسجام‌بخشی و توالی منطقی‌ فرآیند مدیریت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها، زمینه ارتقای کارآمدی بانک‌ها و افزایش ثروت سرمایه گذاران را فراهم خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها