ارایه الگوی فرایندی عمومی مدیریت سرمایه گذاری بانک ها در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه برنامه ریزی و مدیریت، پژوهشکده مطالعات مدیریت و توسعه فناوری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، ارائه الگوی فرایندی عمومی جهت بهینه‌سازی فرآیند مدیریت سرمایه‌گذاری در بانک‌های ایران است. به این منظور، ادبیات مرتبط بررسی و سه نوع محدودیت قانونی، سیستمی و آرمانی در سرمایه‌گذاری‌ها ذکر و محدودیت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها نظیر محدودیت‌های مدیریت نقدینگی مورد تأکید قرار گرفت. سپس تمایز ویژه بانک‌ها در خصوص معیارها و شاخص‌ها تشریح گردید و سطوح دوگانه ارزیابی‌های عملکرد سرمایه‌گذاری‌‌‌ها در بانک‌ها تبیین گردید. در‌نهایت پس از معرفی اجزای مختلف الگوی پیشنهادی، الگوی فرایندی عمومی مدیریت سرمایه‌گذاری‌در بانک‌ها ارائه شد. در این الگو، ضرورت استفاده از نگرش سیستمی و ضرورت هماهنگی تنگاتنگ فعالیت‌های بانکی و غیر بانکی بانک‌ها در قالب یک مجموعه یکپارچه و منسجم در مدل‌سازی و بهینه‌سازی پورتفوهای سرمایه گذاری مورد تاکید قرار گرفت. الگوی پیشنهادی در این پژوهش از مسیر ارتقای هماهنگی و انسجام‌بخشی و توالی منطقی‌ فرآیند مدیریت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها، زمینه ارتقای کارآمدی بانک‌ها و افزایش ثروت سرمایه گذاران را فراهم خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Generic Process-based Framework for Investment Management of Iranian Banks

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Abdorrahimian 1
  • Ali Asghar Anvary Rostamy 2
  • Mirfeiz Fallah 3
1 Department of Financial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Management & Planning, Iran Management Study & Technology Development Center, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This main purpose of this study is to provide a generic process pattern for optimizing the investment management process in Iranian banks. To this end, the literature and related processes were examined, three types of legal, systemic, and goal constraints on investment were mentioned, and investment management constraints on banks, including bank liquidity management constraints, were emphasized. Then, the special distinction of banks in terms of criteria and indicators and two levels of investment performance evaluations were explained. Finally, the components and, accordingly, the generic process pattern for bank investment management were presented. In this pattern, the necessity of using a systemic approach and the necessity of coordinating its banking and non-banking activities in the form of a large set in modeling and optimization were emphasized. The proposed pattern through improving the coordination and a more logical sequence of the investment management process in banks will provide the basis for improving the efficiency of Iranian banks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank
  • Process-based Framework
  • Generic Framework
  • Investment Management