بررسی کارآمدی محتوای اطلاعاتی گزارشگری مالی برون‌سازمانی در پیش‌بینی رفتار بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بکارگیری تحلیل همبستگی بنیادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش، به بررسی رابطه بین مولفه‌‌های حسابداری مبتنی بر رویکرد تعهدی و جریان‌های نقدی عملیاتی با سازه‌های سنجش رفتار بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد و درصد ارزیابی محتوای اطلاعاتی متغیرهای حسابداری مبتنی بر رویکرد تعهدی و جریان‌های نقدی در پیش‌بینی روند تغییرات بازده سهام است. این پژوهش از نظر نوع در زمره تحقیقات پس‌رویداد و از نظر ماهیت در زمره تحقیقات میدانی شبه تجربی دسته‌بندی می‌شود. با توجه به بازه‌ی شش‌ساله و حجم نمونه آماری یکصد (100) شرکتی، داده‌های مربوط به تعداد (600) شرکت ـ سال مالی به صورت داده‌های ترکیبی ـ مقطعی مبنای واکاوی گزاره‌ پژوهشی قرار گرفت. با توجه به ترکیب خطی آمیخته توابع کانونی وابسته و مستقل، برای آزمون آماری فرضیه‌، از رویکرد تحلیل همبستگی کانونی استفاده شد. بازخوردهای آماری حاصل از آزمون فرض گزاره‌های اصلی موید این مهم است که در سطح اعتماد (95) درصد، رابطه مستقیم و معنی‌داری بین مولفه‌های رفتار بازده سهم با محتوای اطلاعاتی مولفه‌های حسابداری مبتنی بر رویکرد تعهدی، محتوای اطلاعاتی مولفه‌های حسابداری مبتنی بر رویکرد جریان‌های نقد عملیاتی و محتوای اطلاعاتی مولفه‌های تلفیقی حسابداری مبتنی بر رویکرد تعهدی و جریان‌های نقد عملیاتی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing the Efficiencies of Informative Content in External Financial Reporting to Forecasting of Behavior of Stocks Return for the Companies listed in Tehran Stock Exchanges by Canonical Correlation Analysis

نویسنده [English]

  • ٍElaheh Safaei Tabrizi
Department of Accounting, Central Tehran, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This investigation, examine the association among accounting components based-on accrual approach & accounting components based-on operating cash flows approach with components of behavior of common shares return for the listed firms in Tehran Stock Exchanges. However since that the goals of present investigation is determining the relation between two or more phenomena, so it to be defines as correlation researches. . Sampling method is filtering or systematic removing. Volume of sample is equal to (100) firms during the six years, and so analyzed data of (600) firms-fiscal years in form of cross-section method. Statistical feedback from testing of hypotheses are done by correspondent canonical correlation analysis. . Statistical feedback of testing principle hypotheses, confirms that in ninety five percentage intervals confidence, there are significant & positive-imperfect association between synthetic linearity combinations of behavior of stock return with informative content of components based-on accrual approach, synthetic linear combinations of accounting components based-on operating cash-flows approach & synthetic linear combination of accounting consolidated components based-on accrual-operating cash flows approach. In addition to, informative content of synthetic linear combination of components based-on operating cash-flows approach, are higher than synthetic linear combination of accounting components based-on accrual approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Components Based on Obligatory Financial Statements
  • Accounting Components Based on Obligatory Financial Statements - Cash Flows
  • Fundamental Solidarity Analysis