بررسی کارآمدی محتوای اطلاعاتی گزارشگری مالی برون‌سازمانی در پیش‌بینی رفتار بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بکارگیری تحلیل همبستگی بنیادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش، به بررسی رابطه بین مولفه‌‌های حسابداری مبتنی بر رویکرد تعهدی و جریان‌های نقدی عملیاتی با سازه‌های سنجش رفتار بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد و درصد ارزیابی محتوای اطلاعاتی متغیرهای حسابداری مبتنی بر رویکرد تعهدی و جریان‌های نقدی در پیش‌بینی روند تغییرات بازده سهام است. این پژوهش از نظر نوع در زمره تحقیقات پس‌رویداد و از نظر ماهیت در زمره تحقیقات میدانی شبه تجربی دسته‌بندی می‌شود. با توجه به بازه‌ی شش‌ساله و حجم نمونه آماری یکصد (100) شرکتی، داده‌های مربوط به تعداد (600) شرکت ـ سال مالی به صورت داده‌های ترکیبی ـ مقطعی مبنای واکاوی گزاره‌ پژوهشی قرار گرفت. با توجه به ترکیب خطی آمیخته توابع کانونی وابسته و مستقل، برای آزمون آماری فرضیه‌، از رویکرد تحلیل همبستگی کانونی استفاده شد. بازخوردهای آماری حاصل از آزمون فرض گزاره‌های اصلی موید این مهم است که در سطح اعتماد (95) درصد، رابطه مستقیم و معنی‌داری بین مولفه‌های رفتار بازده سهم با محتوای اطلاعاتی مولفه‌های حسابداری مبتنی بر رویکرد تعهدی، محتوای اطلاعاتی مولفه‌های حسابداری مبتنی بر رویکرد جریان‌های نقد عملیاتی و محتوای اطلاعاتی مولفه‌های تلفیقی حسابداری مبتنی بر رویکرد تعهدی و جریان‌های نقد عملیاتی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها