تاثیر برند کارفرما و ابعاد آن بر رضایت شغلی کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف معرفی برند کارفرما به عنوان ابزاری جهت ایجاد رضایت در کارکنان، به بررسی تاثیر ابعاد برند کارفرما بر رضایت شغلی می‌پردازد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از حیث گردآوری اطلاعات پیمایشی، از جهت اجرا کمی و از نظر تحلیل داده‌ها توصیفی– همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان یک شرکت تولید مواد غذایی در تهران با 168 پرسنل است که از بین آن‌ها نمونه‌‌‌ای 125 نفری انتخاب شد. بررسی فرضیات از طریق معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار SmartPls و تاثیر هریک از ابعاد بوسیله رگرسیون چندگانه در نرم‌افزار Spss مورد آزمون قرار گرفت. در سطح اطمینان 95‌ درصد وجود رابطه مثبت معنادار میان برند کارفرما و ابعاد آن با رضایت شغلی کارکنان تایید شد. یافته‌ها نشان داد ابعاد برند کارفرما قادر به تبیین 6/57 درصد از تغییرات رضایت کارکنان می‌باشند و همچنین بعد ارزش توسعه بیشترین و بعد ارزش علاقه کمترین تاثیر را داشتند.

کلیدواژه‌ها