تاثیر برند کارفرما و ابعاد آن بر رضایت شغلی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف معرفی برند کارفرما به عنوان ابزاری جهت ایجاد رضایت در کارکنان، به بررسی تاثیر ابعاد برند کارفرما بر رضایت شغلی می‌پردازد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از حیث گردآوری اطلاعات پیمایشی، از جهت اجرا کمی و از نظر تحلیل داده‌ها توصیفی– همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان یک شرکت تولید مواد غذایی در تهران با 168 پرسنل است که از بین آن‌ها نمونه‌‌‌ای 125 نفری انتخاب شد. بررسی فرضیات از طریق معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار SmartPls و تاثیر هریک از ابعاد بوسیله رگرسیون چندگانه در نرم‌افزار Spss مورد آزمون قرار گرفت. در سطح اطمینان 95‌ درصد وجود رابطه مثبت معنادار میان برند کارفرما و ابعاد آن با رضایت شغلی کارکنان تایید شد. یافته‌ها نشان داد ابعاد برند کارفرما قادر به تبیین 6/57 درصد از تغییرات رضایت کارکنان می‌باشند و همچنین بعد ارزش توسعه بیشترین و بعد ارزش علاقه کمترین تاثیر را داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of employer brand and its dimensions on employees' satisfaction

نویسندگان [English]

  • Afrooz Sefidgar
  • Hossein Vazifehdoust
Department of Business Management, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research aims at introducing the employer brand as a tool to bring up employees' job satisfaction and investigated their impact. The present study is of practical purpose to collect survey data and do descriptive-correlational analysis. The statistical population is 168 employees of a food production company in Tehran. Empirical data was selected from 125 people as the sample. Examination of the hypotheses was performed through structural equation modelling in SmartPls and the impact of each dimension was examined by multiple regression in Spss. As the results, all hypotheses were confirmed which means employer brand and its dimensions have a positive relation with employees' job satisfaction and they are able to collectively explain 57.6 percent of the employees' job satisfaction's variance. The results of the multiple regression clarified that development value has the highest (52 percent) and interest value has the lowest impact (33 percent) on the employees' job satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employer Brand
  • Employees' job satisfaction
  • Development Value
  • Economic value
  • Social value
  • Application Value
  • Interest Value