تعیین مهم‌ترین استراتژی‌های تأمین مالی در پهنه نابسامان میانی محدوده‌ها و محلات هدف بازآفرینی شهری با استفاده از تحلیل پوششی داده شبکه‌ای فازی از نوع مقدار تعدیل‌شده دامنه (مطالعه موردی: محله جوانمرد قصاب واقع در منطقه 20 شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

اقدامات بهسازی و نوسازی در محدوده‌ها و محلات هدف بازآفرینی شهری مسئله‌ای است چندوجهی و ﺑﺎ روﻧﺪ ﻓﻌﻠﻲ، ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻜﻞ‌ﮔیری اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده‌ها از این اقدامات ﺑیشتر ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ در اﺑﻌﺎد ﻛﻤﻲ و کیفی رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ. در این تحقیق این ایده موردسنجش قرار می‌گیرد که آیا می‌توان جهت اتخاذ تصمیم‌های صحیح در راستای تأمین مالی این محدوده‌ها، از مدل‌های تحلیل پوششی داده کمک گرفت؟ این پژوهش از طریق مرور ادبیات و بررسی مبانی نظری به شناسایی عوامل موثر در انتخاب روش‌های تأمین مالی متناسب با 50 پلاک محله جوانمرد قصاب پرداخته و در نهایت با استفاده از تحلیل پوششی داده شبکه‌ای فازی از نوع مقدار تعدیل‌شده دامنه، کارایی کلی و کارایی بخشی برای دولت و مردم را تعیین و سپس برای هر پلاک روش‌های تأمین مالی منتخب را پیشنهاد می‌دهد. نتایج پژوهش حاکی از کاربرد مؤثر روش تحلیل پوششی داده‌ها برای محاسبه کارایی روش‌های تأمین مالی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Most Important Financing Strategies in the Worn-Out texture of Urban Recreation Targets and Neighborhoods, Using Network Fuzzy Range Adjusted Measure Data Envelopment Analysis (NFRAM DEA) (Case Study: Javanmard Qasab Neighborhood, District 20 of Tehran Municipality)

نویسندگان [English]

  • SARA hadavand
  • Mohammad Ebrahim Mohammadpour Zarandi
  • MEHRZAD minouei
Department of Industrial Management, central Tehran branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran
چکیده [English]

Improvement and redevelopment measures in Worn-Out texture, Urban Recreation Targets, and Neighborhoods,are a multifaceted and progressive issue, and the extent to which these reductions have been beneficial has increased in both dimensions and dimensions.
This study examines the idea of whether data envelopment analysis models (Network Fuzzy Range Adjusted Measure Data Envelopment Analysis (NFRAM DEA)) can be used to make the right decisions to finance these areas. This study, through reviewing the literature and examining the theoretical foundations, identifies the factors that influence the selection of financing methods for 50 Javanmard Qasab neighborhood district 20 of Tehran municipality plates (homogeneous plaque in terms of land area). Determines the government and residents and then proposes financing options for each license plate. The results of this study indicate the practical application of data envelopment analysis method (Network Fuzzy Range Adjusted Measure Data Envelopment Analysis (NFRAM DEA)) to calculate the efficiency of financing methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Improvement & Renovation
  • financing
  • Data envelopment analysis
  • Range Adjusted Measure
  • Urban Recreation Targets and Neighborhoods