رابطه بین مؤلفه‌های رهبری خدمتگزار با کیفیت زندگی‌کاری با نقش میانجی سرمایه اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت و کارآفرینی, دانشکده علوم اجتماعی, دانشگاه رازی, کرمانشاه, ایران

2 گروه مدیریت اجرایی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه بین مؤلفه‌های رهبری خدمتگزار با کیفیت زندگی کاری با نقش میانجی سرمایه اجتماعی در میان کارکنان شهرداری شهر کرمانشاه انجام شده است. پژوهش حاضر به روش آمیخته (کمی و کیفی) انجام شده است. در بخش کمی از ابزار پرسشنامه و در بخش کیفی از تکنیک دلفی (مصاحبه با خبرگان) استفاده گردید. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، 286 نفر از کارکنان با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم به‌طور تصادفی جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگزارلاب، کیفیت زندگی کاری والتون و سرمایه اجتماعی محقق‌ساخته استفاده شده است، که پرسشنامه محقق‌ساخته از روایی و پایایی مطلوب و مناسبی برخوردار است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها همبستگی پیرسون با استفاده از نرم‌افزار Spss25 و معادلات ساختاری با نرم‌افزار LISREL می‌باشد. نتایج به دست آمده گویای آن است که مؤلفه‌های رهبری خدمتگزار با کیفیت زندگی کاری و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی‌داری دارد. سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی کاری دارای رابطه مثبت و معنی‌داری است. رهبری خدمتگزار با نقش میانجی سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی کاری رابطه مثبت و معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between the components of servant leadership and quality of working life with the mediating role of social capital

نویسندگان [English]

  • Mahdi Hosseinpour 1
  • Mohammad Pourdad 2
1 Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Social Sciences, Razi university, Kermanshah, Iran
2 Department of Executive Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to explain the relationship between the components of servant leadership and quality of working life with the mediating role of social capital among Kermanshah municipality employees. The present study was conducted by mixed (quantitative and qualitative) methods. In quantitative part, the questionnaire tools and in the qualitative part, Delphi technique (interview with experts) was used. Using a descriptive- correlation research method, 286 employees were randomly selected to this study using the volume-appropriate stratified sampling method. To collect the research data, two standard questionnaires of Loeb’s servant leadership & Walton's work quality of life and a researcher-made social capital by a good and appropriate validity and reliability have been used . The data analysis method is Pearson correlation using Spss25 software and structural equations with LISREL software. The results show that the components of servant leadership have a positive and significant relationship with quality of working life and social capital. Social capital has a positive and significant relationship with the quality of working life. Servant leadership has a positive and significant relationship with the mediating role of social capital with the quality of working life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Servant Leadership
  • social capital. quality of working life
  • kermanshah municipality staff