رابطه بین مؤلفه‌های رهبری خدمتگزار با کیفیت زندگی‌کاری با نقش میانجی سرمایه اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت و کارآفرینی, دانشکده علوم اجتماعی, دانشگاه رازی, کرمانشاه, ایران

2 گروه مدیریت اجرایی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه بین مؤلفه‌های رهبری خدمتگزار با کیفیت زندگی کاری با نقش میانجی سرمایه اجتماعی در میان کارکنان شهرداری شهر کرمانشاه انجام شده است. پژوهش حاضر به روش آمیخته (کمی و کیفی) انجام شده است. در بخش کمی از ابزار پرسشنامه و در بخش کیفی از تکنیک دلفی (مصاحبه با خبرگان) استفاده گردید. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، 286 نفر از کارکنان با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم به‌طور تصادفی جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگزارلاب، کیفیت زندگی کاری والتون و سرمایه اجتماعی محقق‌ساخته استفاده شده است، که پرسشنامه محقق‌ساخته از روایی و پایایی مطلوب و مناسبی برخوردار است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها همبستگی پیرسون با استفاده از نرم‌افزار Spss25 و معادلات ساختاری با نرم‌افزار LISREL می‌باشد. نتایج به دست آمده گویای آن است که مؤلفه‌های رهبری خدمتگزار با کیفیت زندگی کاری و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی‌داری دارد. سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی کاری دارای رابطه مثبت و معنی‌داری است. رهبری خدمتگزار با نقش میانجی سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی کاری رابطه مثبت و معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها