طراحی مدل توسعه کارآفرینی افراد معلول و جانباز با رویکرد توانمند سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت کارآفرینی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

فقدان الگوی مناسب برای کارآفرینی معلولان و جانبازان و فقدان توانمندی های لازم در این زمینه، از جمله چالش های مطرح شده در ادبیات کارآفرینی است. هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی مدل توسعه کارآفرینی افراد معلول و جانباز با رویکرد توانمندسازی بود. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی مبتنی بر «نظریه داده بنیاد» و ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق و با روش هدفمند نسبت به انتخاب نمونه های آماری تا مرحله اشباع نظری درداده ها و روش تجزیه و تحلیل از طریق کدگذاری به استخراج مقوله های مربوط به مدل اقدام گردید. در کدگذاری باز، 269 کد اولیه، در کدگذاری محوری 50 مقوله عمده و در کدگذاری انتخابی 16 مقوله هسته ای در قالب شرایطی، تعاملی/ فرایندی و پیامدی طبقه بندی شده اند. در جهت تحقق اهداف پژوهش بر مبنای تئوری زمینه ای، توسعه کارآفرینی به عنوان پدیدۀ اصلی در قالب یک الگوی منطقی و با تکیه بر فهم آن با شرایط (علّی، واسطه ای و زمینه ای)، تعاملات/ کنش ها و پیامدها مشخص گردید. در مجموع انجام این پژوهش به نتایج مناسب منجر شد که با حرکت به سوی این الگو، شاهد تغییر اساسی در بهبود کارآفرینی معلولان و جانبازان خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an entrepreneurship development model for people with disabilities and veterans with an empowerment approach

نویسندگان [English]

  • Majid Mirzamohammadi 1
  • karim hamdi 2
  • Mehrdad Navabakhsh 3
1 Department of Entrepreneurship Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Business Management, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Social Sciences and Sociology, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The lack of a suitable model for entrepreneurship of the disabled and veterans and the lack of necessary capabilities in this field are among the challenges in the entrepreneurship literature. The purpose of this study was to design an entrepreneurship development model for people with disabilities and veterans with an empowerment approach. Research method, qualitative content analysis based on "data theory" and in-depth semi-structured interview research tool with a purposeful method for selecting statistical samples up to the stage of theoretical saturation in data and analysis method through coding to extract related categories The model was used. In open coding, 269 primary codes, in axial coding, 50 major categories, and in selective coding, 16 core categories are classified into conditional, interactive / process, and consequential. In order to achieve the goals of research based on grounded theory, entrepreneurship development was identified as the main phenomenon in the form of a logical model and based on its understanding with conditions (causal, intermediate and contextual), interactions / actions and consequences. In general, conducting this research led to appropriate results that moving towards this model, will see a fundamental change in improving the entrepreneurship of the disabled and veterans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship development
  • Disabled and Veterans
  • Empowerment Approach