بررسی عوامل موثر بر بهبود جذب منابع مالی بخش خصوصی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حسابداری، واحد یادگار امام خمینی(ره)، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ری، ایران.

چکیده

این تحقیق درباره عوامل موثر بر بهبود جذب منابع مالی بخش خصوصی در بانک سامان استان تهران می باشد. این تحقیق براساس دسته بندی تحقیقات از نظر اهداف یک تحقیق کاربردی محسوب می شود. و براساس روش اجرای تحقیق این پژوهش از نظر دسته بندی تحقیقات تحقیقی از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات به صورت پرسشنامه ای می باشد. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها از از تکنیکهایی anova. برای آمار استنباطی آزمون. برای نرمال پذیری داده هاt.و آزمون فریدمن برای رتبه بندی داده ها , و ضریب همبستگی برای تعیین کردن روابط بین متغیرها استفاده می کنیم و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spssاستفاده میکنیم. نرم افزار spss یکی از استاندارترین نرم افزارها برای انجام تکنیکهای بالا میباشد.برای محاسبه پایایی این پرسشنامه ها آلفای کرونباخ را محاسبه می نمائیم ،در این تحقیق ابتدا شاخصها شناسایی شدند. و فرضیات تحقیق نیز بر اساس شاخصها طراحی گردید و در نهایت با استفاده از تکنیکهای آماری تمامی فرضیات مطرح شده اثبات شدند

کلیدواژه‌ها