بررسی عوامل موثر بر بهبود جذب منابع مالی بخش خصوصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حسابداری، واحد یادگار امام خمینی(ره)، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ری، ایران.

چکیده

این تحقیق درباره عوامل موثر بر بهبود جذب منابع مالی بخش خصوصی در بانک سامان استان تهران می باشد. این تحقیق براساس دسته بندی تحقیقات از نظر اهداف یک تحقیق کاربردی محسوب می شود. و براساس روش اجرای تحقیق این پژوهش از نظر دسته بندی تحقیقات تحقیقی از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات به صورت پرسشنامه ای می باشد. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها از از تکنیکهایی anova. برای آمار استنباطی آزمون. برای نرمال پذیری داده هاt.و آزمون فریدمن برای رتبه بندی داده ها , و ضریب همبستگی برای تعیین کردن روابط بین متغیرها استفاده می کنیم و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spssاستفاده میکنیم. نرم افزار spss یکی از استاندارترین نرم افزارها برای انجام تکنیکهای بالا میباشد.برای محاسبه پایایی این پرسشنامه ها آلفای کرونباخ را محاسبه می نمائیم ،در این تحقیق ابتدا شاخصها شناسایی شدند. و فرضیات تحقیق نیز بر اساس شاخصها طراحی گردید و در نهایت با استفاده از تکنیکهای آماری تمامی فرضیات مطرح شده اثبات شدند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effective factors on improving the absorption of private sector financial resources

نویسنده [English]

  • Neda Razmi
Department of Accounting, Yadegar -e- Imam Khomeini (RAH) Shahr-e-Rey Branch, Islamic Azad University, Shahr-e-Rey, Iran
چکیده [English]

This research is about the effective factors on improving the absorption of private sector financial resources in Saman Bank of Tehran province. This research is based on the classification of research in terms of the objectives of an applied research. Based on the research method, this research is a descriptive survey in terms of classification. The method of data collection is field. The data collection tool is a questionnaire. In this research to analyze data from anova techniques. Test for inferential statistics. For data normality t, we use Friedman test to rank the data, and correlation coefficient to determine the relationships between variables, and we use SPSS software to analyze the data. SPSS software is one of the most standard software for performing the above techniques. To calculate the reliability of these questionnaires, we calculate Cronbach's alpha. In this study, first the indicators were identified. The research hypotheses were designed based on the indicators and finally all the hypotheses were proved using statistical techniques.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Factors
  • Human Factors
  • physical conditions
  • organizational dependency factors
  • organizational service factors