طراحی الگوی بومی مدیریت توسعه کارآفرینی زنان ایران در امور بانوان شهرداری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران ،ایران.

2 گروه مدیریت صنعتی،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی،واحد چالوس ،دانشگاه آزاد اسلامی،چالوس ،ایران

چکیده

کارآفرینی به عنوان مهمترین سلاح پیشرفت اقتصادی،‌‌‌ نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اعتلای سطح توانمندی کشور دارد. هدف‌‌‌‌‌‌ پژوهش حاضر ارائه الگو و استراتژی عوامل موثربر مدیریت توسعه کارآفرینی زنان کشور ایران انجام شده است‌‌‌.زیرا مشکل اصلی کشورهای توسعه نیافته در دنیای امروز کمبود سرمایه‌های مالی و انسانی نیست‌‌‌،‌‌‌ بلکه عدم وجود کارآفرینی است‌‌‌.‌‌‌ در این میان‌‌‌،‌‌‌ نقش مهم زنان در کارآفرینی به عنوان تقریبا نیمی از نیروی انسانی و موثرجامعه باید در نظر گرفت. در تحقیق حاضر با استفاده از تکنیک فرا ترکیب، یافته های مطالعات داخلی و خارجی مرتبط به صورت نظام مند با روش هفت مرحله ای ساندولوسکی و بارسو مورد بررسی قرار گرفت. از 120 مقاله جستجو شده در این حیطه، 70 مقاله منتخب که براساس آن 22 عامل موثر بر مدیریت توسعه کارآفرینی زنان شناسایی و استخراج شد. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوکارآمد تببین عوامل موثربر مدیریت توسعه کارآفرینی زنان کشور ایران انجام شده است‌‌‌. این تحقیق برحسب هدف از نوع کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی و از گروه پیمایشی، همبستگی می باشد. تحلیل داده ها در قسمت کیفی با استفاده از تحلیل محتوا و دلفی و نرم افزار مکس کیودا و در قسمت کمی با مدل یابی معادلات ساختاری که با استفاده از همبستگی و کوواریانس اندازه‌گیری شده، دیمتل انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی 30 نفر از خبرگان و اساتید و در بخش کمی نیروی انسانی ارشدحوزه مورد مطالعه شهرداری تهران و سازمانهای تابعه که برابر با 196 نفر است تشکیل می‌دهند.یافته‌های پژوهش نشان داد عوامل اصلی بعد فردی/شخصیتی‌‌‌،‌‌‌ اقتصادی/ مالی‌‌‌،‌‌‌ فرهنگی/ اجتماعی‌‌‌،‌‌‌ سیاسی/ اداری و 22 مفهوم فرعی‌‌‌ بر توسعه کارآفرینی زنان تأثیر دارد‌‌‌.‌‌‌ بر مبنای نتایج پژوهش‌ انجام شده‌‌‌،‌‌‌ می‌توان ویژگی‌های فردی را از مؤثرترین عوامل در فرایند مدیریت توسعه کارآقرینی زنان در ایران دانست. پیشنهاد ‌می‌شود با تدوین ،اجرا ونظارت بر برنامه­های علمی توسعه کارآفرینی (به روز و موثر )در هر موقعیت­جغرافیایی و سطح زندگی جامعه مورد هدف در ایران؛ با اعتلای سطح دانش، نگرش، انگیزه­ورهبری کارآفرینانه زنان با حمایت دولتی موثر و کارآمد عامل فردی /شخصیتی را می­توان به عنوان­قدرتمندترین عامل در مدیریت توسعه کارآفرینی زنان در ایران در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a native model of Iranian women entrepreneurship development management In Tehran Municipality Women's Affairs

نویسندگان [English]

  • Salome zorieh 1
  • jamshid edalatian 2
  • Mehran Mokhtari Lakolaye 3
1 Department of Management, Centeral Tehran Branch, Islamic Azad University, tehran, Iran.
2 Department of Industrial Management, Centeral Tehran Branch, Islamic Azad University, tehran, Iran
3 Department of Public Administration, Chalous Branch, Islamic Azad University، Chalous, Iran.
چکیده [English]

Entrepreneurship, as the most important weapon of economic development, has an important role in economic development and raising the level of capability of the country. The purpose of this study is to provide a model and strategy of effective factors in managing the development of women entrepreneurship in Iran. Because the main problem of underdeveloped countries in today's world is not the lack of financial and human capital Women in entrepreneurship should be considered as almost half of the effective human resources of the society. objective:In the present study, using the meta-combination technique, the findings of related internal and external studies were systematically examined by the seven-step method of Sandolowski and Barso. Out of 120 articles searched in this field, 70 selected articles based on which 22 factors affecting the management of women's entrepreneurial development were identified and extracted. Research Methods:The present study was conducted with the aim of providing an effective model for explaining the factors affecting the management of women entrepreneurship development in Iran‌‌‌. Research Methods. This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of data collection and survey group. Data analysis was performed qualitatively using content analysis and Delphi and MaxQuoda software and quantitatively by structural equation modeling measured using correlation and covariance, Demetel. The statistical population of the present study consists of 30 experts and professors in the qualitative section and in the quantitative section of senior human resources in the study area of ​​Tehran Municipality and its affiliated organizations, which is equal to 196 people.  Findings: The research findings showed that the main factors of personal/personality dimension, economic/financial, cultural/social‌‌‌, ‌‌‌ political/administrative and 22 sub-concepts affect the development of women entrepreneurship ‌‌‌Conclusion: ‌‌‌Based on the results of research‌‌‌, ‌‌‌Individual characteristics can be considered as one of the most effective factors in the process of managing the development of women's entrepreneurship in Iran. It is suggested by compiling, implementing and supervising scientific programs for entrepreneurship development (up-to-date and effective) in any geographical location and living standard of the target community in Iran;  By raising the level of knowledge, attitude, motivation and entrepreneurial leadership of women with effective and efficient government support, the individual / personality factor can be considered as the most powerful factor in managing the development of women entrepreneurship in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women Entrepreneurship Development
  • Individual/Personal
  • Economic/Financial
  • Cultural/Social
  • Political