طراحی الگوی بومی مدیریت توسعه کارآفرینی زنان ایران در امور بانوان شهرداری تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران ،ایران.

2 گروه مدیریت صنعتی،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی،واحد چالوس ،دانشگاه آزاد اسلامی،چالوس ،ایران

چکیده

کارآفرینی به عنوان مهمترین سلاح پیشرفت اقتصادی،‌‌‌ نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اعتلای سطح توانمندی کشور دارد. هدف‌‌‌‌‌‌ پژوهش حاضر ارائه الگو و استراتژی عوامل موثربر مدیریت توسعه کارآفرینی زنان کشور ایران انجام شده است‌‌‌.زیرا مشکل اصلی کشورهای توسعه نیافته در دنیای امروز کمبود سرمایه‌های مالی و انسانی نیست‌‌‌،‌‌‌ بلکه عدم وجود کارآفرینی است‌‌‌.‌‌‌ در این میان‌‌‌،‌‌‌ نقش مهم زنان در کارآفرینی به عنوان تقریبا نیمی از نیروی انسانی و موثرجامعه باید در نظر گرفت. در تحقیق حاضر با استفاده از تکنیک فرا ترکیب، یافته های مطالعات داخلی و خارجی مرتبط به صورت نظام مند با روش هفت مرحله ای ساندولوسکی و بارسو مورد بررسی قرار گرفت. از 120 مقاله جستجو شده در این حیطه، 70 مقاله منتخب که براساس آن 22 عامل موثر بر مدیریت توسعه کارآفرینی زنان شناسایی و استخراج شد. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوکارآمد تببین عوامل موثربر مدیریت توسعه کارآفرینی زنان کشور ایران انجام شده است‌‌‌. این تحقیق برحسب هدف از نوع کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی و از گروه پیمایشی، همبستگی می باشد. تحلیل داده ها در قسمت کیفی با استفاده از تحلیل محتوا و دلفی و نرم افزار مکس کیودا و در قسمت کمی با مدل یابی معادلات ساختاری که با استفاده از همبستگی و کوواریانس اندازه‌گیری شده، دیمتل انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی 30 نفر از خبرگان و اساتید و در بخش کمی نیروی انسانی ارشدحوزه مورد مطالعه شهرداری تهران و سازمانهای تابعه که برابر با 196 نفر است تشکیل می‌دهند.یافته‌های پژوهش نشان داد عوامل اصلی بعد فردی/شخصیتی‌‌‌،‌‌‌ اقتصادی/ مالی‌‌‌،‌‌‌ فرهنگی/ اجتماعی‌‌‌،‌‌‌ سیاسی/ اداری و 22 مفهوم فرعی‌‌‌ بر توسعه کارآفرینی زنان تأثیر دارد‌‌‌.‌‌‌ بر مبنای نتایج پژوهش‌ انجام شده‌‌‌،‌‌‌ می‌توان ویژگی‌های فردی را از مؤثرترین عوامل در فرایند مدیریت توسعه کارآقرینی زنان در ایران دانست. پیشنهاد ‌می‌شود با تدوین ،اجرا ونظارت بر برنامه­های علمی توسعه کارآفرینی (به روز و موثر )در هر موقعیت­جغرافیایی و سطح زندگی جامعه مورد هدف در ایران؛ با اعتلای سطح دانش، نگرش، انگیزه­ورهبری کارآفرینانه زنان با حمایت دولتی موثر و کارآمد عامل فردی /شخصیتی را می­توان به عنوان­قدرتمندترین عامل در مدیریت توسعه کارآفرینی زنان در ایران در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها