ارائه مدل تصمیم گیری مدیریت نقدینگی مبتنی ابزارهای پولی در کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این مقاله به موضوع ارائه مدل تصمیم گیری مدیریت نقدینگی مبتنی بر ابزارهای پولی کشور می پردازد. نخست میزان موفقیت در اجرای مدیریت نقدینگی مورد بررسی قرار گرفت و سپس در راستای مطالعات و ادبیات بحث تصمیمات متخذه با توجه اجرای خط مشی ده سال گذشته (87-97) پرداخته ، نوع اجرای خط مشی مذکور براساس مدل تصمیم گیری چند شاخصه تکنیک SWARA و مدل تصمیم گیری گروهی در خط مشی گذاری تعیین گردید .در مرحله بعدی، برمبنای شاخص های سیاست پولی که بر گرفته از تحقیق می باشد میزان اثرات ابزار های پولی مورد سنجش قرار گرفت. این مطالعه از نظر داده ، پژوهشی کیفی است که با نظر سنجی از طریق 60 پرسشنامه و مصاحبه داده ها گرد آوری شده است. روایی و پایایی پرسشنامه بر اساس دیگاه و نظرات اساتید در این حوزه مورد تایید قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که میزان تصمیمات در اجرای مدریرت نقدینگی متفاوت است و برای افزایش تاثیرات مدیریت نقدینگی در اقتصاد کشور و رفاه جامعه باید به ابزارهای پولی و اولویت در آن مداقه نمود .

کلیدواژه‌ها