ارائه مدل تصمیم گیری مدیریت نقدینگی مبتنی ابزارهای پولی در کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این مقاله به موضوع ارائه مدل تصمیم گیری مدیریت نقدینگی مبتنی بر ابزارهای پولی کشور می پردازد. نخست میزان موفقیت در اجرای مدیریت نقدینگی مورد بررسی قرار گرفت و سپس در راستای مطالعات و ادبیات بحث تصمیمات متخذه با توجه اجرای خط مشی ده سال گذشته (87-97) پرداخته ، نوع اجرای خط مشی مذکور براساس مدل تصمیم گیری چند شاخصه تکنیک SWARA و مدل تصمیم گیری گروهی در خط مشی گذاری تعیین گردید .در مرحله بعدی، برمبنای شاخص های سیاست پولی که بر گرفته از تحقیق می باشد میزان اثرات ابزار های پولی مورد سنجش قرار گرفت. این مطالعه از نظر داده ، پژوهشی کیفی است که با نظر سنجی از طریق 60 پرسشنامه و مصاحبه داده ها گرد آوری شده است. روایی و پایایی پرسشنامه بر اساس دیگاه و نظرات اساتید در این حوزه مورد تایید قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که میزان تصمیمات در اجرای مدریرت نقدینگی متفاوت است و برای افزایش تاثیرات مدیریت نقدینگی در اقتصاد کشور و رفاه جامعه باید به ابزارهای پولی و اولویت در آن مداقه نمود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting A Model In Liquidity Management Decision Making Based On monetary instruments In Iran.

نویسندگان [English]

  • omid yonesi 1
  • gholamreza memarzad tehran 2
1 Department of public Management, Centeral Tehran Branch, Islamic Azad University, tehran, Iran.
2 Department of Public Management, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper examines the liquidity management decisions based on the country's monetary instruments. First, the success rate of monetary instruments performance was examined and then in line with the studies and literature discussed, the decisions made in the past ten years; beside, type of implementation of this policy based on multi-criteria decision making model SWARA and group decision making model in policy making have been discussed.
In next Step, based on the monetary policy indicators that are derived from the research, the effects of monetary instruments are measured. This study is qualitative in terms of research data and Survey data are collected through 60 questionnaires and interviews.
The validity of the questionnaire was confirmed based on the views and opinions of the professors in this field. Reliability of results was also confirmed and the results showed that the amount of decisions in executing liquidity management was different and in order to increase the impact of liquidity management on the country's economy and society's welfare, monetary instruments and its priority must be scrutinized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • decision making
  • Guideline
  • Liquidity Management
  • Monetary Instruments