بررسی تاثیر تحریم بر شاخصهای اقتصادی برندهای داخلی صنعت بهداشتی و آرایشی (مطالعه موردی : شرکت پاکشو از گروه صنعتی گلرنگ )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بازاریابی، دانشکده مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 گروه مدیریت کسب و کار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی تاثیرات تحریم و قطع واردات بر روی 4شاخصه فروش داخلی , فروش صادراتی , سود خالص و کیفیت تأثیرگذاری آن بر نتایج سازمان انجام شده است. این پژوهش از نوع مطالعات کاربردی به شـمار مـیرود کـه بـه روش ترکیبی انجام پذیرفت. بخش کیفـی بـه روش تحلیـل محتوا و بخـش کمـی بـه روش توصـیفی -
همبستگی انجام شد. مدیران ارشد گروه صنعتی پاکشو (گلرنگ ) و خبرگان این صنعت به عنوان جامعه آماری بخش کمی پژوهش انتخاب شدند . نمونه گیری نیز به روش تصادفی ساده انجام پذیرفت . 65نفر به عنوان. نمونه آماری در بخش تحلیل استنباطی و 15 نفر از خبرگان صنعت در بخش تحلیل محتوا (کیفی )انتخاب شدند. داده های بخش کمی و کیفی توسط پرسشنامه گردآوری و با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و مدل تم تجزیه و تحلیل شد... و نتایج سه فرضیه از 4 فرضیه پیشنهادی مورد تایید قرار گرفت . به نحویکه میزان همبستگی بین قطع واردات و تحریم ها و افزایش مبلغ فروش , سود خالص و کیفیت محصولات تولیدی این صنعت تایید گردید.

کلیدواژه‌ها