بررسی تاثیر تحریم بر شاخصهای اقتصادی برندهای داخلی صنعت بهداشتی و آرایشی (مطالعه موردی : شرکت پاکشو از گروه صنعتی گلرنگ )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بازاریابی، دانشکده مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 گروه مدیریت کسب و کار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی تاثیرات تحریم و قطع واردات بر روی 4شاخصه فروش داخلی , فروش صادراتی , سود خالص و کیفیت تأثیرگذاری آن بر نتایج سازمان انجام شده است. این پژوهش از نوع مطالعات کاربردی به شـمار مـیرود کـه بـه روش ترکیبی انجام پذیرفت. بخش کیفـی بـه روش تحلیـل محتوا و بخـش کمـی بـه روش توصـیفی -
همبستگی انجام شد. مدیران ارشد گروه صنعتی پاکشو (گلرنگ ) و خبرگان این صنعت به عنوان جامعه آماری بخش کمی پژوهش انتخاب شدند . نمونه گیری نیز به روش تصادفی ساده انجام پذیرفت . 65نفر به عنوان. نمونه آماری در بخش تحلیل استنباطی و 15 نفر از خبرگان صنعت در بخش تحلیل محتوا (کیفی )انتخاب شدند. داده های بخش کمی و کیفی توسط پرسشنامه گردآوری و با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و مدل تم تجزیه و تحلیل شد... و نتایج سه فرضیه از 4 فرضیه پیشنهادی مورد تایید قرار گرفت . به نحویکه میزان همبستگی بین قطع واردات و تحریم ها و افزایش مبلغ فروش , سود خالص و کیفیت محصولات تولیدی این صنعت تایید گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of sanctions on economics indicators of cosmetic industry.

نویسندگان [English]

  • alireza sheikh 1
  • shiva eslami 2
1 Department of Business Management, Amir Kabir University of Technology, Tehran, Iran.
2 Department of Business Management, Pardis International MBA Kish College, Amir Kabir University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to identify the effects of sanctions and cut imports on 4 indicators of domestic sales, export sales, net profit and the quality of its impact on the results of the organization. This research is based on the type of applied studies that were performed in a combined method. Qualitative method by content analysis method and partial quantitative method by descriptive method -
Solidarity was achieved. Senior executives of the Pakshoo Industrial Group and industry experts were selected as the statistical population of the quantitative research section. Sampling was also performed by simple random sampling. 65 people as. Statistical samples were selected in the inferential analysis section and 15 industry experts were selected in the content (qualitative) analysis section. Quantitative and qualitative data were collected by questionnaire and analyzed using SPSS statistical software and theme model ... and the results of three of the four proposed hypotheses were confirmed. In a way, the correlation between the cessation of imports and sanctions and the increase in the amount of sales, net profit and the quality of the products of this industry was confirmed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanctions
  • sales
  • net profits
  • Quality
  • exports
  • Customer Satisfaction