بررسی میزان تاثیر جهت گیری کارآفرینی اجتماعی بر نوآوری اجتماعی (کارآفرینان شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت آموزش عالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

چکیده

چکیده:
در این پژوهش به بررسی میزان تاثیر جهت گیری کارآفرینی اجتماعی بر نوآوری اجتماعی پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش از کار آفرینان مجموعه افرادی که در جشنواره های کار آفرینی طی سالهای 1395 الی 1397 شرکت کرده‌اند، تشکیل شده است. در این پژوهش به علت اینکه تمام واحدهای جامعه برای محقق نامعین و البته قابل دسترسی نبوده است، از روش از نمونه‌گیری در دسترس استفاده شده است. حجم جامعه آماری براساس جدول مورگان برابر با 384 نفر بوده است. نرم‌افزارهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در این پژوهش SPSS22 و LISREL بوده است. آزمون های مورد استفاده در این پژوهش تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) و آزمون کولموگوروف اسمیرنوف می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که جهت گیری کارآفرینی اجتماعی بر نوآوری اجتماعی، همچنین نوآوری اجتماعی بر نوآوری در محصولات و نوآوری در خدمات تاثیر مثبت و معناداری دارد. لازم به ذکر است که نتایج این تحقیق برای تصمیم گیری درست و صحیح کارآفرینانی که به دنبال ارتقاء نرخ نوآوری در محصولات و خدمات می باشند، مفید به فایده می باشد.
کلمات کلیدی: کارآفرینی اجتماعی، نوآوری در محصول، نوآوری در خدمات

کلمات کلیدی: کارآفرینی اجتماعی، نوآوری در محصول، نوآوری خدمات

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect’s orientation of social entrepreneurship on social innovation

نویسندگان [English]

  • mohammad habibi 1
  • Mojtaba moazzami 2
  • sayyed mahmud hashemi 3
1 Department of Business Management, Science and Research Branch,, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of higher education Management, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Business Management, Tehranth north Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
In this research the survey The Effect’s orientation of social entrepreneurship on social innovation are discussed. The statistical population of dtudy are From The collection of people who participated in entrepreneurship festivals during the years1395-1977, which according to Morgan table have 384 users as a samples who completed questionnaires have been defined for this study Data were analyzed using CFA (Confirmatory Factor Analysis), SEM (Structural Equation Modeling), Kolmogrov – Smirnoff and Sobel test with Lisrel and SPSS22 software.
The empirical result supports the claim that social-entrepreneurship has a significant, direct and positive effect on social innovation. It also showed that social innovation has direct and positive effect on Product innovation and Product Service. The results of this study are useful for Entrepreneurs that make innovation in Service and Product.
Key Words: social entrepreneurship, innovation Service, innovation Product.

Key Words: social entrepreneurship, innovation Service, innovation Product., innovation Service, innovation Product.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: social entrepreneurship
  • innovation Service
  • innovation Product