بررسی میزان تاثیر جهت گیری کارآفرینی اجتماعی بر نوآوری اجتماعی (کارآفرینان شهر تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت آموزش عالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

چکیده

چکیده:
در این پژوهش به بررسی میزان تاثیر جهت گیری کارآفرینی اجتماعی بر نوآوری اجتماعی پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش از کار آفرینان مجموعه افرادی که در جشنواره های کار آفرینی طی سالهای 1395 الی 1397 شرکت کرده‌اند، تشکیل شده است. در این پژوهش به علت اینکه تمام واحدهای جامعه برای محقق نامعین و البته قابل دسترسی نبوده است، از روش از نمونه‌گیری در دسترس استفاده شده است. حجم جامعه آماری براساس جدول مورگان برابر با 384 نفر بوده است. نرم‌افزارهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در این پژوهش SPSS22 و LISREL بوده است. آزمون های مورد استفاده در این پژوهش تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) و آزمون کولموگوروف اسمیرنوف می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که جهت گیری کارآفرینی اجتماعی بر نوآوری اجتماعی، همچنین نوآوری اجتماعی بر نوآوری در محصولات و نوآوری در خدمات تاثیر مثبت و معناداری دارد. لازم به ذکر است که نتایج این تحقیق برای تصمیم گیری درست و صحیح کارآفرینانی که به دنبال ارتقاء نرخ نوآوری در محصولات و خدمات می باشند، مفید به فایده می باشد.
کلمات کلیدی: کارآفرینی اجتماعی، نوآوری در محصول، نوآوری در خدمات

کلمات کلیدی: کارآفرینی اجتماعی، نوآوری در محصول، نوآوری خدمات

کلیدواژه‌ها