شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار مهندسی ارزش در مدیریت اماکن ورزشی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

چکیده

عوامل ارزش آفرین در سازمان و به تبع آن بکارگیری مهندسی ارزش از فاکتورهای پایه ای خدمات با کیفیت به شمار می رود و از راه های مفید جهت استفاده مدیران از مهندسی ارزش،شناسایی عوامل موفقیت پیاده سازی مهندسی ارزش در سازمانها می باشد.هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر استقرار مهندسی ارزش در مدیریت اماکن ورزشی شهر تهران بود.روش تحقیق توصیفی–پیمایشی بود.جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان بخش ورزش،عمران و شهرسازی و پیمانکاران مجموعه های ورزشی شهرداری تهران به تعداد 600 نفر بودند.روش نمونه گیری تصادفی ساده که تعداد طبق جدول کرجسی-مورگـان234 نفر تعیین شد.ابزار تحقیق پرسشنامه ی محقق ساخته استقرار مهندسی ارزش که پس از تایید روایی صوری، محتوا (نظرات 9 متخصص)و سازه(تحلیل عاملی تاییدی)و پایایی(آلفای کرونباخ)مورد استفاده قرار گرفت.برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش توصیفی و استنباطی از نرم افزارSPSS 22.0 وSmart PLS 3 استفاده شد.نتایج تحلیل عامل اکتشافی نشان دهنده 6 عامل(پیروی از برنامه ریزی،کیفیت اطلاعات،تدوین استراتژی،انتخاب محدوده،حمایت مدیران ارشد،خصوصیات تیم مهندسی ارزش)با تبیین942/76 درصد واریانس و شاخص کیس مایر الکین943/0 درصد بود که عامل پیروی از برنامه زمانی بیشترین اثر را داشت.مهندسی ارزش می تواند به عنوان یک ابزار قوی برای حل مساله و تصمیم گیری در سازمانهای ورزشی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and prioritization of the effective factors the establishment of value engineering in sport facilities management of tehran

نویسندگان [English]

  • Razieh Safaei 1
  • Vahid Shojaei 2
  • Mohammad Hami 3
1 Department of Sport Management, , Islamic Azad University,Sari Branch, Sari, Iran
2 Department of Sport Management, Islamic Azad University,Sari Branch, Sari, Iran
3 Department of Sport Management, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran
چکیده [English]

Value-creating factors in the organization and consequently the applying of value engineering are among the basic factors of quality services and one of the useful ways for managers to use value engineering is to identify the success factors of implementing value engineering in organizations.The purpose of this study was to identification of the effective factors the establishment of value engineering in sport facilities management of tehran.The research method was descriptive-survey.The statistical population included managers and experts and civil engineering and urban planning and sports complexes of Tehran Municipality.numbering 600 people.Simple random sampling method that the number was determined according to Krejcie-Morgan table 234 people.The research instrument was a researcher-made value engineering questionnaire that was used after confirming the face validity,content(9 expert opinions)and structure(confirmatory factor analysis)and reliability(Cronbach's alpha).SPSS 22.0 and SmartPLS 3 software were used to analyze the data in the descriptive and inferential sections.The results of exploratory factor analysis showed 6 factors(following planning,information quality,strategy formulation,area selection,support of senior managers,characteristics of the value engineering team)with an explanation of 76.942% of variance and Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) index of 0.943%.The following planning factor had the greatest effect.Value engineering can be used as a powerful tool for problem solving and decision making in sports organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Establishment"
  • "Value Engineering"
  • "Management of Sport Facility"