شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار مهندسی ارزش در مدیریت اماکن ورزشی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

چکیده

عوامل ارزش آفرین در سازمان و به تبع آن بکارگیری مهندسی ارزش از فاکتورهای پایه ای خدمات با کیفیت به شمار می رود و از راه های مفید جهت استفاده مدیران از مهندسی ارزش،شناسایی عوامل موفقیت پیاده سازی مهندسی ارزش در سازمانها می باشد.هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر استقرار مهندسی ارزش در مدیریت اماکن ورزشی شهر تهران بود.روش تحقیق توصیفی–پیمایشی بود.جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان بخش ورزش،عمران و شهرسازی و پیمانکاران مجموعه های ورزشی شهرداری تهران به تعداد 600 نفر بودند.روش نمونه گیری تصادفی ساده که تعداد طبق جدول کرجسی-مورگـان234 نفر تعیین شد.ابزار تحقیق پرسشنامه ی محقق ساخته استقرار مهندسی ارزش که پس از تایید روایی صوری، محتوا (نظرات 9 متخصص)و سازه(تحلیل عاملی تاییدی)و پایایی(آلفای کرونباخ)مورد استفاده قرار گرفت.برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش توصیفی و استنباطی از نرم افزارSPSS 22.0 وSmart PLS 3 استفاده شد.نتایج تحلیل عامل اکتشافی نشان دهنده 6 عامل(پیروی از برنامه ریزی،کیفیت اطلاعات،تدوین استراتژی،انتخاب محدوده،حمایت مدیران ارشد،خصوصیات تیم مهندسی ارزش)با تبیین942/76 درصد واریانس و شاخص کیس مایر الکین943/0 درصد بود که عامل پیروی از برنامه زمانی بیشترین اثر را داشت.مهندسی ارزش می تواند به عنوان یک ابزار قوی برای حل مساله و تصمیم گیری در سازمانهای ورزشی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها