بررسی تاثیر متغیر تعدیلگر فعالیت های اخلاقی مدیر بر بازاریابی نوع دوستانه در کسب و کار اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی . واحد عجب شیر، دانشگاه ازاد اسلامی. عجب شیر، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی . واحد تبریز، دانشگاه ازاد اسلامی. تبریز، ایران

چکیده

نیت اصلی این پژوهش مفهوم سازی و عملیاتی کردن "بازاریابی نوع دوستانه" در محیط کسب و کار و عملکرد کسب و کار است. روش این پژوهش آمیخته است برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از تحلیل محتوای پنهان و در بخش کمی از نرم افزار پراسس استفاده شده است. نتایج آماری نشان داد که تأثیر بازاریابی نوع‌دوستانه بر محیط کسب و کار مثبت و معنی دار است به همین ترتیب، تأثیر بازاریابی نوع‌دوستانه بر عملکرد کسب و کار نیز مثبت و معنی دار بود. همچنین تأثیر محیط کسب و کار بر عملکرد کسب و کار نیز مثبت و معنی‌دار بود همچنین نتایج آماری نشان داد که اثر متقابل بازاریابی نوع‌دوستانه و فعالیت‌های اخلاقی رهبر بر عملکرد کسب و کار مثبت و معنادار بوده است یافته‌ها نشان داد که اثر غیرمستقیم بازاریابی نوع‌دوستانه بر عملکرد کسب و کار با تعدیل کنندگی فعالیت‌های اخلاقی رهبر معنادار است شاخص واسطه‌گری تعدیل شده، با 95 درصد اطمینان بوت‌استراپ بین 037/0 و 156/0 است. این شواهد نشان می‌دهد که اثر غیر مستقیم بازاریابی نوع‌دوستانه بر عملکرد کسب و کار از طریق محیط کسب و کار، توسط فعالیت‌های اخلاقی رهبر تعدیل می‌شود.به عبارت دیگر، فعالیت‌های اخلاقی رهبر، واسطه‌گری (میانجی‌گری) را تعدیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها