بررسی تاثیر متغیر تعدیلگر فعالیت های اخلاقی مدیر بر بازاریابی نوع دوستانه در کسب و کار اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی . واحد عجب شیر، دانشگاه ازاد اسلامی. عجب شیر، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی . واحد تبریز، دانشگاه ازاد اسلامی. تبریز، ایران

چکیده

نیت اصلی این پژوهش مفهوم سازی و عملیاتی کردن "بازاریابی نوع دوستانه" در محیط کسب و کار و عملکرد کسب و کار است. روش این پژوهش آمیخته است برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از تحلیل محتوای پنهان و در بخش کمی از نرم افزار پراسس استفاده شده است. نتایج آماری نشان داد که تأثیر بازاریابی نوع‌دوستانه بر محیط کسب و کار مثبت و معنی دار است به همین ترتیب، تأثیر بازاریابی نوع‌دوستانه بر عملکرد کسب و کار نیز مثبت و معنی دار بود. همچنین تأثیر محیط کسب و کار بر عملکرد کسب و کار نیز مثبت و معنی‌دار بود همچنین نتایج آماری نشان داد که اثر متقابل بازاریابی نوع‌دوستانه و فعالیت‌های اخلاقی رهبر بر عملکرد کسب و کار مثبت و معنادار بوده است یافته‌ها نشان داد که اثر غیرمستقیم بازاریابی نوع‌دوستانه بر عملکرد کسب و کار با تعدیل کنندگی فعالیت‌های اخلاقی رهبر معنادار است شاخص واسطه‌گری تعدیل شده، با 95 درصد اطمینان بوت‌استراپ بین 037/0 و 156/0 است. این شواهد نشان می‌دهد که اثر غیر مستقیم بازاریابی نوع‌دوستانه بر عملکرد کسب و کار از طریق محیط کسب و کار، توسط فعالیت‌های اخلاقی رهبر تعدیل می‌شود.به عبارت دیگر، فعالیت‌های اخلاقی رهبر، واسطه‌گری (میانجی‌گری) را تعدیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of moderator variable on managerial ethical activities on altruistic marketing in Islamic business

نویسندگان [English]

  • sara amirhesari 1
  • Hossein Emari 2
  • Hossein Gharebiglo 1
  • hossein budaghi 3
1 Department of Business Management, , ajabshir Branch, Islamic Azad University, ajabshir, iran.
2 Department of Business Management, , Bonab Branch, Islamic Azad University, bonab, iran.
3 Department of Business Management, , tabriz Branch, Islamic Azad University, tabriz,, iran.
چکیده [English]

The main purpose of this research is to conceptualize and operationalize "altruistic marketing" in the business environment and business performance. The method of this research is mixed. The statistical population of the research is in the qualitative section "Professors working in the seminaries of East Azerbaijan province" and in the quantitative section "Students of the seminaries of East Azerbaijan province". In order to analyze the data in the qualitative part, the hidden content analysis has been used and in a small part, the Prasse software has been used. Statistical results showed that the effect of altruistic marketing on the business environment is positive and significant. Similarly, the impact of altruistic marketing on business performance was positive and significant .The impact of the business environment on business performance was also positive and significant . Statistical results also showed that the interaction between neo-friendly marketing and the leader's ethical activities on business performance was positive and significant The findings show that the indirect effect of neo-friendly marketing on business performance is significant by moderating the leader's ethical activities This evidence suggests that the indirect effect of altruistic marketing on business performance through the business environment is moderated by the leader's ethical activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Altruistic Marketing
  • Business performance
  • Business environment
  • leader’s ethical action