مساله‌شناسی و راهبردهای اجرای خط‌مشی‌‌های رفاه اجتماعی با استفاده از نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه ، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشگاه شهید چمران ، اهواز، ایران

چکیده

چرخه‌ی سیاست شامل تدوین، اجرا و ارزیابی، مسیری ناهموار و نامشخص است که پیمودن آن در بسیاری از موارد میسر نمی‌گردد. پژوهش حاضر با توجه به این مهم در صدد ارائه الگوی اجرای خط‌مشی‌های رفاهی است و بدین منظور با رویکرد اکتشافی و بر اساس نظریه داده بنیاد (زمینه‌ای) و رفت و برگشت بین نظریات خبرگان و تجربه میدانی، الگوی ویژه‌ای در این باره ارائه داده است. برای ارائه این مدل، ضمن احصای مهمترین نظریات اجرای خط‌مشی‌ها، با 15 نفر از خبرگان در بالاترین سطح سیاستگذاری اجتماعی مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته و 265 مقوله با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA12 استخراج شد. کدگذاری بازنگرانه مرحله دوم به 17 مقوله محوری و پنج مقوله انتخابی منتج گردید. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مهمترین مساله در اجرای خط‌مشی‌های رفاهی، عدم وجود متولی پرقدرت و محوری در نظام سیاستگذاری رفاهی است که این امر با ادغام وزارت رفاه مضاعف گردید. ایجاد نظام نظارتی و ارزیابی بر اجرای خط‌مشی‌های رفاهی با استفاده از ظرفیت شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و بهره‌گیری از پایگاه اطلاعات رفاهی منسجم می‌تواند تا حد زیادی امکان خروج از وضعیت نامطلوب فعلی را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Problems and strategies for implementing social welfare policies Using Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • mehdi faghani 1
  • Ali Ali Mehdi zade Ashrafi 1
  • Toraj Mojibi 1
  • Ahmad Meydari 2
  • Nilofar ImanKhan 1
1 Department of Administration, Firoozkhooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh. Iran.
2 Department of Economics and Social Science. Shahid Chamran University. Ahvaz. Iran.
چکیده [English]

Policy circle consisting of design, implementation and evaluation is a sort of rough road which many can’t go through. As a result, there have been a lot of undone laws and legislations in Iran. The research considering this matter, aims to design a social policy implementation model. For this purpose, by using exploratory approach and based on Grounded Theory between theories and field work, we have presented a special schema. In order to design the model, as well as reviewing the most crucial theories, we exerted semi-structured interviews with 15 top informants in social policy making. 265 codes were extracted while coding in MAXQDA16. The revised secondary codes result 17 axial codes. The results show that the most important problem in welfare policy implementation is the lack of powerful and influential authority in the social welfare system which has been intensified by merger of Welfare Ministry. Moreover, the Supreme Welfare and Social Security Council hasn’t succeeded in alleviating the dispersion of national welfare policies and numerous institutions due to being marginal. monitoring and evaluation system by using the Supreme Welfare and Social Security Council’s capacity and utilizing an integrated welfare information system can help to step beyond this Undesirable situation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy Making
  • social welfare
  • Policy implementation
  • Grounded Theory