تاثیر انگیزه­ های خرید بر فعالیت تجاری: نقش تعدیلگر خرید ناگهانی و فشار زمانی در فرودگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر انگیزه‌های خرید بر انتخاب فعالیت‌های تجاری مسافران با نقش تعدیل‌کننده فشار زمانی و گرایش به خرید ناگهانی در فرودگاه اهواز است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی، از نظر نوع همبستگی و از نظر زمان مقطعی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، مسافران پروازهای داخلی فرودگاه بین‌المللی اهواز می‌باشند که 385 نفر به روش نمونه‌گیری ساده انتخاب شدند. پرسشنامه این پژوهش دارای چهار متغیر بود که ضریب آلفای کرونباخ برای پایایی متغیرهای انگیزه‌های خرید، انتخاب فعالیت‌های تجاری، فشار زمانی و قصد خرید ناگهانی به ترتیب 923/0، 870/0، 835/0و 917/0 به دست آمد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از دو نرم‌افزار SPSS و Smart-PLS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که انگیزه خرید بر فعالیت تجاری مسافران در فرودگاه تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین نقش تعدیل‌کننده فشار زمانی در تأثیر انگیزه خرید بر فعالیت‌های تجاری مسافران مورد تأیید قرار گرفت. درحالی‌که نقش تعدیل‌کننده خرید ناگهانی در تأثیر انگیزه خرید بر فعالیت‌های تجاری مسافران معنادار نبود. در نهایت نیز با توجه به یافته‌های پژوهش پیشنهادهای کاربردی داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of shopping motivations on commercial activity: The moderating role of time pressure and impulse buying at airport

نویسندگان [English]

  • Abdollah Cheshmehkhavar
  • Ghasem Bakhshandeh
Department of management,, Ahvaz branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of shopping motivations on choosing commercial activities of passengers with the moderate effects of time pressure and impulse buying at Ahvaz international airport. This research is applied in terms of purpose, correlation in terms of type and cross-sectional in terms of time. The statistical population of this study consisted of domestic flight passengers of Ahvaz airport, 385 people were selected by convenience sampling method. The questionnaire of this research has four variables: the Cronbach's alpha coefficient for the reliability of variables, shopping motivations, choosing of commercial activities, time pressure and the impulse buying were 0.923, 0.870, 0.835, and 0.917, respectively. SPSS and Smart-PLS software were used to analyze the data. The results of the study reveal that shopping motivation has positive and significant effect on business activity of passengers at the airport. And furthermore, time pressure moderates the relationship between shopping motivations and commercial activities. While impulse buying tendency do not moderate the relationship between shopping motivations and commercial activities. Finally, according to the research findings, practical suggestions were given.

کلیدواژه‌ها [English]

  • shopping motivations
  • choosing commercial activities
  • time pressure
  • impulse buying tendency