تدوین راهکارهای توسعة استارت‌آپ‌های دانشجویی در ورزش کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شمال،آمل، مازندران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تدوین راهکارهای توسعة استارت‌آپ دانشجویی در ورزش کشور بود. روش پژوهش ترکیبی اکتشافی دو مرحله‌ای از نوع ابزارسازی بود. در بخش کیفی با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری) 16 نفر از خبرگان (برای شناسایی چارچوب راهکارهای توسعة استارت‌آپ دانشجویی در ورزش کشور انتخاب شده‌اند و با آن‌ها مصاحبه انجام شد در بخش کمی روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعة آماری مورد مطالعه کلیة دانشجویان تربیت‌بدنی در کشور می‌باشد که براساس تخمین حجم نمونه بهینه 281 نمونة قابل ‌قبول در رسانه‌های اجتماعی گردآوری شد. ابزار مورد استفاده در بخش کمی، مقیاس محقق‌ساخته بر اساس روش دلفی بخش کیفی بود. برای بررسی روایی صوری از اساتید مدیریت ورزشی بهره گرفته شد و همچنین آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و مدل معادلات‌ساختاری برای بررسی برازش مدل پژوهش استفاده گردید. نتایج پژوهش در بخش کیفی نشان داد هفت عامل به عنوان چارچوب راهکارهای توسعة استارت‌آپ دانشجویی در ورزش کشور پدید آمد. در بخش کمی مقدار تی مربوطه هر عامل تأثیر معناداری را دارند و تمامی چارچوب توسعة استارت‌آپ دانشجویی در ورزش کشور مورد تأیید قرار گرفت. همچنین نتایج نشان داد که مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Develop strategies for developing student startups in the country's sports

نویسندگان [English]

  • Ehsan Taghavi Rafsanjani 1
  • Mina Hakakzadeh 1
  • Mohsen Manochehri Negad 2
1 Department of Physical Education, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.
2 Department of Sports Management, Shomal University, Mazandaran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to develop strategies for student startup development in the country's sports. The research method was a two-step exploratory combination of instrument making. In the qualitative section, using targeted sampling method and theoretical saturation technique, 16 experts to identify the framework of strategies for developing student startups in the country's sports have been selected and interviewed. In a small part, the research method was descriptive-survey. All physical education students in the country are being studied. Based on estimating the optimal sample size, 281 samples were collected on social media. The tools used in the quantitative section were the researcher-based scale based on the qualitative Delphi method. To analyze the data, descriptive statistics and structural-equation model were used to evaluate the fit of the research model. Research results in the qualitative section showed seven factors as a framework. Startup Development Strategies There was a shift in the country's sports. And in the quantitative part, the relevant T-value of each factor has a significant effect and all the framework of student start-up development in the country's sports was approved. The results also showed that the research model has a good fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Startup
  • Professional Sports
  • Iran