تحلیل تاثیر هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه ای کارکنان با نقش واسطه‌ای تطابق میان فرهنگی و ارتباطات اثربخش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی تاثیر هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه‌ای کارکنان با نقش واسطه‌ای تطابق میان فرهنگی و ارتباطات اثربخش انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی همبستگی می‌باشد. یافته‌های پژوهش بر طبق دیدگاه 78 نفر از کارکنان غیربومی شعب بانک صادرات در شهر تهران که از طریق روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند، بدست آمد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بود و روایی محتوایی آن توسط خبرگان و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ تایید گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق مد‌‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار Pls انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد که فرضیه اول(تاثیر هوش فرهنگی از طریق واسطه‌گری تطابق میان فرهنگی بر عملکرد وظیفه‌ای) و فرضیه سوم(تاثیر تطابق میان فرهنگی بر ارتباطات اثربخش) تایید گردید و فرضیه دوم(تاثیر هوش فرهنگی از طریق واسطه‌گری ارتباطات اثربخش بر عملکرد وظیفه‌ای) تایید نگردید. همچنین بر اساس ضرایب بتا مشخص شد که اثر واسطه‌گری تطابق میان فرهنگی ضعیف‌تر از اثر مستقیم هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه‌ای می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Impact of Cultural Intelligence on the Task Performance with the Mediating Role of cross- cultural adjustment and Effective Communication

نویسندگان [English]

  • Fereydoon Esmailpour 1
  • hasan esmailpour 2
  • alireza amirkabiri 1
  • fatemeh tomzar 3
1 Department of Public Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Business Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the impact of cultural intelligence on the task performance with the mediating role of cultural adjustment and effective communication. The research method is descriptive correlational survey. The findings of the study were based on the viewpoints of 78 non-native employees of SADERAT Bank branches in Tehran who were selected through available sampling. The data collection tool was a questionnaire whose it’s content validity was confirmed by experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha. Data were analyzed through Structural Equation Modeling with PLS Software. The results of this study showed that the first hypothesis (the effect of cultural intelligence through mediating cross- cultural adjustment on task performance) and the third hypothesis (the effect of cross-cultural adjustment on effective communication) were confirmed and the second hypothesis (the effect of cultural intelligence through mediating effective communication on task performance) was not confirmed. Also, based on beta coefficients, it was found that the mediating effect of intercultural adaptation is weaker than the direct effect of cultural intelligence on task performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Intelligence
  • cross- cultural adjustment
  • effective communication
  • Task performance