بررسی نقش کارکنان نامرئی بر بی‌تفاوتی سازمانی با نقش واسطه‌ای فلات‌زدگی شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت کسب و کار، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی اپادانا، شیراز، ایران

چکیده

بروز ‌بی‌تفاوتی سازمانی به عنوان یکی از عارضه‌های مهم سازمانی،‌ زمان،‌ توان و منابع مالی گسترد‌ه‌ای را در سازمان‌ها صرف خود کرده است‌‌. از طرفی بروز این عارضه سبب گردیده است تا ‌بی‌تفاوتی سازمانی عوارض منفی بسیاری بر سازمان داشته باشد‌‌. از این رو تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش کارکنان نامرئی بر ‌بی‌تفاوتی سازمانی با نقش واسطه‌ای فلات‌زدگی شغلی طراحی و اجرا گردید‌‌. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات همبستگی ‌می‌باشد که از منظر هدف،‌ جز تحقیقات کاربردی ‌می‌باشد که به صورت میدانی انجام گردید‌‌. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی کارکنان شعب بانک سپه‌ در شهر شیراز ‌می‌باشد که تعداد آنان مطابق بررسی‌ها انجام شده شامل‌ 500 نفر ‌می‌باشند‌. بر اساس جدول حجم نمونه مورگان،‌ تعداد 217 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند‌‌. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق حاضر از روش معادلات ساختاری استفاده گردید‌‌. کلیه روند نتایج تحقیق حاضر نشان داد که فلات‌زدگی شغلی نقش میانجی گری در نقش کارکنان نامرئی بر ‌بی‌تفاوتی سازمانی دارا ‌می‌باشد‌‌. بنابراین مشخص گردید که ایجاد راهکارهایی در مسیر مدیریت فلات‌زدگی شغلی ‌می‌تواند مسیر‌ کاهش ‌بی‌تفاوتی سازمانی را تقویت نماید‌‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Invisible Employees on Organizational indifference with the Mediating Role of Career Plateauing

نویسندگان [English]

  • Meysam Azizi
  • ardalan feili
  • Abbas sabet
Department of Business Management, Faculty of Humanities, Apadana Institute of Higher Education, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The emergence of organizational apathy as one of the major organizational complications has spent a great deal of time, strength and resources in the organizations to itself. On the other hand, the emergence of this complication has led the organizational apathy to have many negative complications in the organization. Therefore, the present research was designed and conducted to investigate the role of invisible employees on organizational apathy with the mediating role of career plateauing. The present research is of correlation type researches that are among the applied researches in terms of goal conducted as the field study. The statistical population of this study includes all employees of sepah bank in Shiraz that according to surveys is 500 people, and based on the Morgan sample size table 217 people were specified as the research sample. The structural equations method was used to analyze the present research data. . The results of the present research showed that career plateauing has a mediating role in the role of invisible employees on organizational apathy. Therefore, it was specified that creating solutions in the path of career plateauing management can enhance the path of reducing organizational apathy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Indifference
  • Invisible Personnel
  • Career Plateauing