طراحی الگوی عوامل مؤثر بر موفقیت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط با استفاده از رویکرد تفسیری ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

امروزه شرکت‌های کوچک و متوسط به‌ عنوان یکی از حوزه‌هایی که توانایی بالایی در توسعه ملی و منطقه ‌ای دارد شناخته می‌شود و به بهبود فناوری محلی و توسعه کارآفرینان بومی کمک می‌کنند. این مقاله با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت کسب ‌و کارهای کوچک و متوسط در شهر کرمانشاه با استفاده از رویکرد تفسیری ساختاری تهیه شده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی بوده و ازنظر روش‌شناسی کیفی با رویکرد توصیفی تحلیلی هست. جهت تهیه داده‌ها ابتدا با مرور مبانی نظری و استفاده ازنظر 19 متخصص به‌عنوان اعضای پانل از طریق روش دلفی مهم‌ترین عوامل موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط در شهر کرمانشاه شناسایی و برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات نیز از 19 متخصص درروش مدل‌سازی ساختاری- تفسیری استفاده شد. جامعه اماری پژوهش شامل مدیران، کارشناسان و خبرگان در حوزه کسب ‌و کارهای کوچک و متوسط بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند 21 نفر انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از بین عوامل مؤثر بر موفقیت کسب‌ و کارهای کوچک و متوسط، حمایت‌های همه‌ جانبه دولت به ‌عنوان کلیدی ‌ترین عامل مؤثر بر موفقیت کسب ‌و کارهای کوچک و متوسط در شهر کرمانشاه شناخته‌ شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Pattern of Factors Affecting the Success of Small and Medium Enterprises Using a Structural Interpretive Approach

نویسندگان [English]

  • Mahdi Hosseinpour
  • mohammad javad jamshidi
  • hossein karimi
  • Milad Bakhsham
Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Today, small and medium-sized enterprises are recognized as one of the areas that has a high ability for national and regional development and helping to improve local technology and develop Native entrepreneurs. this paper aims to identify the factors affecting the success of small and medium enterprises in kermanshah city using structured interpretative approach. the present study in terms of the target is an applied and in terms of qualitative methodology with analytical descriptive approach. in order to provide data, first by reviewing the theoretical bases and using 21 experts as panel members through the delphi method, the most important success factors small and medium enterprises in kermanshah city Identification and to analyze the data, 21 experts were used in structural and structural modeling. The statistical population of the study included managers, experts and connoisseurs in the field of small and medium enterprises, who were selected using the targeted sampling method of 21 people. The results indicate that among the factors affecting the success of small and medium enterprises in Kermanshah, All-round government support and The level of experience and skills of the manager as The key factors in this study Were recognized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • small and medium enterprises
  • National and Regional Development
  • Success
  • Structural Interpretive Approach