تحلیل مؤلفه‌های فرهنگ‌سازمانی دانش‌محور با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه، ایران

2 گروه مهندسی صنایع، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه، ایران

چکیده

این پژوهش به تحلیل مولفه های فرهنگ سازمانی دانش محور به منظور نیل به اثربخشی عملکرد با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی می‌پردازد.پژوهش حاضر ازنظر نوع استفاده کاربردی است که با روش آمیخته اکتشافی انجام‌شده است. در تدوین ادبیات پژوهش با استفاده از روش بررسی اسنادی و نتایج حاصل از آن، مصاحبه‌های عمیق حضوری در چندین نوبت با 20 نفر از خبرگان دانشگاهی به عمل آمد. پس از ثبت مصاحبه‌ها، داده‌ها به روش تحلیل محتوا مورد تحلیل کیفی قرار گرفت. جامعه آماری در بخش کمی شامل 50 نفر از خبرگان اجرایی مرتبط که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. جهت اندازه‌گیری اثربخشی هر یک از مولفه ها و تحلیل حساسیت آن‌ها از شبکه عصبی مصنوعی چندلایه پیش‌خور با الگوریتم انتشار بازگشتی خطا استفاده‌شده است.یافته‌های پژوهش نشان داد که میزان حساسیت اثربخشی عملکرد نسبت به فرهنگ سازمانی دانش محور 4.39 درصد است. همچنین ، فرهنگ سازمانی دانش محور با پنج مؤلفه مشخص گردید و در بین مؤلفه‌های آن دو مؤلفه رهبری دانش‌پرور و فرهنگ اعتماد به‌عنوان مؤلفه‌هایی شناسایی شدند که اثربخشی عملکرد بیشترین حساسیت را نسبت به آن‌ها دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of knowledge-based organizational culture components using artificial neural network

نویسندگان [English]

  • Somayeh hosseinzadeh 1
  • Toraj Mojibi 1
  • Sayyedmahdi alvani 1
  • javad rezaiyan 2
1 Department of public Management, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
2 Department of Industrial Engineering, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
چکیده [English]

This study analyzes the components of knowledge-based organizational culture in order to achieve performance effectiveness using artificial neural network.The present study, from an application point of view, is Applied Research, which was applied using a mixed Exploratory Research type method. To prepare the research literature, the method of studying documents and their results was applied and also intensive face-to-face interviews with 20 university experts were accomplished. After recording the interviews, the data were analyzed qualitatively using a context analysis method. The research population, in the quantitative part, consisted of 50 administrative experts of related field who were selected using objective sampling. To measure the effectiveness of each the components of knowledge-based organizational culture and analysis of their sensitivity a Multilayer feedforward neural networks with back propagation model was used.Findings showed that the sensitivity of performance effectiveness to knowledge-based organizational culture is 4.39%. Also, knowledge-based organizational culture was identified with five components, and among its components, the two components of knowledge-based leadership and trust culture were identified as the components to which performance effectiveness is most sensitive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge-based organizational culture، Knowledge-based Organization
  • ،Artificial neural network