الگوی بازاریابی درونگرا و برونگرا در بازاریابی دیجیتال مبتنی بر نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی ، واحد تهران مرکز ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی ، واحد علوم تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
با توجه‌ به‌ تغییر و تحولات گسترده در زمینه های مـختلف کـسب وکـار، نیاز سازمان ها به‌ افزایش‌ سطح‌ کیفی محصولات و خدماتشان افزایش یافته اسـت . بـنابراین در این راسـتا سازمان ها نیازمند توسعه‌ توانمندیهای‌ سازمانی در جهت ارائه محصولات و خدمات با کیفیت بالا هستند. در محیط‌ تجاری‌ امـروز مـدیران به منظور باقی ماندن در رقابت و ارائه مزایای مالی رضایت‌ بخش‌ به‌ صاحبان و سهامداران ، تـوجه زیادی بـه رفـع نیازهای مشتریان دارند.
بازاریابی پدیده ای است که طی دهه های اخیر تغییرات بسیاری داشـته و هـم‌ زمان‌ این تغییرات بر پژوهش های صورت‌ گـرفته‌ در اینـ‌ حـوزه‌ اثرگذار‌ بوده است . امروزه بازاریابی‌ تنها یک کـارکرد در سـازمان یا مربوط به یک واحد خاص در سازمان نیست ، بلکه‌ کل‌ سازمان با مفهوم بازاریابی در ارتـباط‌ اسـت‌ . امروزه‌ بسیاری‌ از‌ فعالیت های بـازاریابی‌ کـه‌ به طـور مـعمول بـاید در واحد بازاریابی انجام گیرد میان کـارکردهای مـختلف سازمان مانند مدیریت منابع‌ انسانی‌، فروش‌ و مهندسی محصول توزیع شده است . این رویکـرد‌ مـنجر‌ به‌ موج‌ جدیدی‌ از‌ پژوهش ها در حـوزه بازاریابی شده است ، هـمچنین تـغییرات فناوری مانند ظهور اینترنت و وب در جـهت گـیری پژوهش های بازاریابی تأثیر به سزایی داشته است.

کلیدواژه‌ها