شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر گردشگری هوشمند در کشور ایران(مورد مطالعه: شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه توسعه سریع فناوری، هوشمندی را به همه سازمان‌ها و جوامع معرفی کرده است. مفهوم گردشگری هوشمند تلفیقی از فناوری اطلاعات و ارتباطات با صنعت گردشگری برای پاسخگویی به نیازها و خواسته‌های فردی گردشگران قبل، حین و بعد از سفر است که می‌تواند سطح رقابت‌پذیری مقصد(ها) را افزایش دهد. هدف اصلی این مقاله، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر گردشگری هوشمند در کشور ایران است. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی، از نظر هدف کاربردی، روش نمونه-گیری در دسترس و از پرسشنامه آنلاین محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری ورودی گردشگران داخلی و خارجی به شهر اصفهان و حجم نمونه آماری 384 نفر در نظر گرفته شده است. داده‌های جمع‌آوری شده به کمک نرم‌افزار Spss22 و Smart Pls2.0 تجزیه و تحلیل شده اند. یافته-های پژوهش حاکی از آن است که شرایط علّی بر پدیده محوری گردشگری هوشمند، پدیده محوری گردشگری هوشمند بر بعد تعامل، بعد تعامل بر پیامدها، عوامل مداخله‌گر و عوامل زمینه ای بر بعد تعامل تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج رتبه بندی نشان می‌دهد با احتمال 95 درصد در اولویت زیر بعدهای موثر بر گردشگری هوشمند تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing the Factors Affecting Smart Tourism in Iran (Case Study: Isfahan City)

نویسندگان [English]

  • zahra dashtlaali 1
  • mansoreh aligholi 2
  • Sayyed kamran nourbakhsh 3
1 Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, the rapid development of technology, has introduced smart all organizations and communities. The concept of smart tourism is an integration of the information and communication technologies with tourism industry for respond to the needs and wants of tourists, before, during and after the trip, which can increase the level of competitiveness of the destination (s). The main purpose of this article is to identify and ranking the factors affecting smart tourism in Iran. The research method use of descriptive- survey, functional goal, available sampling method and a researcher-made online questionnaire. The statistical population is of domestic and foreign tourists to the city of Isfahan and sample size is 384. The collection data are analysis using SPSS 22 and Smart PLS 2.0 software.The result showed that the positive and significant effect causal conditions on the central phenomenon of smart tourism, The central phenomenon of smart tourism on strategies, strategies on consequences, intervening factors and contextual factors on strategies. Also, the ranking results show that there is a significant difference with 95% probability in the ranking of the following dimensions affecting smart tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • smart tourism
  • Tourists
  • information and communication technology