شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر گردشگری هوشمند در کشور ایران(مورد مطالعه: شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه توسعه سریع فناوری، هوشمندی را به همه سازمان‌ها و جوامع معرفی کرده است. مفهوم گردشگری هوشمند تلفیقی از فناوری اطلاعات و ارتباطات با صنعت گردشگری برای پاسخگویی به نیازها و خواسته‌های فردی گردشگران قبل، حین و بعد از سفر است که می‌تواند سطح رقابت‌پذیری مقصد(ها) را افزایش دهد. هدف اصلی این مقاله، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر گردشگری هوشمند در کشور ایران است. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی، از نظر هدف کاربردی، روش نمونه-گیری در دسترس و از پرسشنامه آنلاین محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری ورودی گردشگران داخلی و خارجی به شهر اصفهان و حجم نمونه آماری 384 نفر در نظر گرفته شده است. داده‌های جمع‌آوری شده به کمک نرم‌افزار Spss22 و Smart Pls2.0 تجزیه و تحلیل شده اند. یافته-های پژوهش حاکی از آن است که شرایط علّی بر پدیده محوری گردشگری هوشمند، پدیده محوری گردشگری هوشمند بر بعد تعامل، بعد تعامل بر پیامدها، عوامل مداخله‌گر و عوامل زمینه ای بر بعد تعامل تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج رتبه بندی نشان می‌دهد با احتمال 95 درصد در اولویت زیر بعدهای موثر بر گردشگری هوشمند تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها