طراحی و تبیین مدل مدیریت فرآیند کسب و کار با رویکرد ارتقاء عملکرد در شرکت-های خدمات‌محور: پژوهشی آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

ضرورت مدیریت کارآمد، شیوة بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی دقیق با استراتژی سازمانی یکپارچه، منعطف و هوشمند گام مهم عقلانی‌سازی فرآیند و آینده شرکت است. طراحی و تبیین مدل مدیریت فرآیند کسب‌و‌کار با رویکرد ارتقاء عملکرد در شرکت‌های خدمات‌محور در تهران هدف اصلی پژوهش است. روش پژوهش آمیختة اکتشافی (کیفی (نظریة داده‌بنیاد) با نمونة آماری 16 نفر ((مدیران شرکت‌های خدماتی، بیمه، مؤسسات آموزشی‌ و ‌پژوهشی، بانک، شرکت نرم‌افزاری، و اساتید دانشگاهی)) به شیوة مصاحبة ساختارنیافته و کمّی (پیمایش) با نمونه‌ آماری بین 368 نفر بوده است. نتایج کیفی نشان از صورت‌بندی مفاهیم اقتصاد‌محوری، دانش‌محوری، فرصت‌‌محوری در شرایط بحرانی و مشتری‌محوری ( عوامل علّی)، حکمروامحوری و فناوری‌محوری (عوامل‌زمینه‌ای)، شایستگی‌محوری و مشارکت‌محوری (راهبردها) و جوّ‌ سازمانی مطلوب ( عامل مداخله‌گر) منجر به پیآمدهای عملکرد‌محوری با هدف ارتقاء و موفقیت برنامه‌های سازمانی در رابطه با مقولة محوری مدیریت مطلوب فرآیند کسب‌و‌کار دارد. نتایج کمّی نیز مدل پارادایمی استخراجی بخش کیفی را تأیید کردند و نشان دادند تمام این عوامل در مدیریت مطلوب فرآیند کسب‌‌و‌کار تأثیر داشته اند.

کلیدواژه‌ها