طراحی و تبیین مدل مدیریت فرآیند کسب و کار با رویکرد ارتقاء عملکرد در شرکت-های خدمات‌محور: پژوهشی آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

ضرورت مدیریت کارآمد، شیوة بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی دقیق با استراتژی سازمانی یکپارچه، منعطف و هوشمند گام مهم عقلانی‌سازی فرآیند و آینده شرکت است. طراحی و تبیین مدل مدیریت فرآیند کسب‌و‌کار با رویکرد ارتقاء عملکرد در شرکت‌های خدمات‌محور در تهران هدف اصلی پژوهش است. روش پژوهش آمیختة اکتشافی (کیفی (نظریة داده‌بنیاد) با نمونة آماری 16 نفر ((مدیران شرکت‌های خدماتی، بیمه، مؤسسات آموزشی‌ و ‌پژوهشی، بانک، شرکت نرم‌افزاری، و اساتید دانشگاهی)) به شیوة مصاحبة ساختارنیافته و کمّی (پیمایش) با نمونه‌ آماری بین 368 نفر بوده است. نتایج کیفی نشان از صورت‌بندی مفاهیم اقتصاد‌محوری، دانش‌محوری، فرصت‌‌محوری در شرایط بحرانی و مشتری‌محوری ( عوامل علّی)، حکمروامحوری و فناوری‌محوری (عوامل‌زمینه‌ای)، شایستگی‌محوری و مشارکت‌محوری (راهبردها) و جوّ‌ سازمانی مطلوب ( عامل مداخله‌گر) منجر به پیآمدهای عملکرد‌محوری با هدف ارتقاء و موفقیت برنامه‌های سازمانی در رابطه با مقولة محوری مدیریت مطلوب فرآیند کسب‌و‌کار دارد. نتایج کمّی نیز مدل پارادایمی استخراجی بخش کیفی را تأیید کردند و نشان دادند تمام این عوامل در مدیریت مطلوب فرآیند کسب‌‌و‌کار تأثیر داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Explaining a Business Process Management (BPM) Model with a Performance Improvement Approach in Service-Based Companies: A Mixed Research

نویسندگان [English]

  • mahin dolati 1
  • Mirzahasan Hosseini 2
  • Hossein Vazifehdoost 3
  • Jamshid Edalatian- Shahriari 4
1 Department of Intrapreneurship, Science and Research Branch, , Islamic Azad University ,Tehran, Iran
2 Department of Business Management, Payame Noor University ,Tehran, Iran
3 Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Department of Industrial management, central Tehran branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The need for efficient management, accurate budgeting and planning with an integrated, flexible and intelligent organizational strategy is an important step in rationalization the process and the future of the company. Designing and explaining the business process management model with a performance improvement approach in service-oriented companies in Tehran is the main purpose of this research. The research method was Exploratory mixed (qualitative (Grounded theory) with a statistical sample of 16 people by unstructured interview method and quantitative (survey) with a statistical sample of 368 people). Qualitative results show the formulation of the concepts of economy-oriented, knowledge-oriented, opportunity-oriented in critical conditions and customer-oriented (causal factors), governance-oriented and technology-oriented (contextual factors), competency-oriented and participation-oriented (strategies) and favorable organizational climate (intervention factor) leads to performance-oriented consequences with the aim of promoting and succeeding organizational programs in relation to the central category of optimal business process management. Quantitative results also confirmed the paradigm model of extractive quality and showed that all these factors have an impact on optimal business process management

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business process management
  • Service-Based Companies
  • Mixed Research
  • Tehran