تبیین روابط بین ابعاد و شاخص‌های مدل پذیرش فناوری‌های اینترنت اشیاء در کسب و کار هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت تکنولوژی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی،دبی، امارات

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد علوم تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران

4 گروه مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش تبیین روابط بین ابعاد و شاخص‌های مدل پذیرش فناوری‌های اینترنت اشیاء در کسب و کار هوشمند می‌باشد. این تحقیق از منظر هدف‌‌، یک تحقیق توصیفی و بر اساس رویکرد ترکیبی می‌باشد. با توجه به رویکرد ترکیبی پژوهش‌‌، ابتدا‌‌، به استخراج معیارها و زیرمعیارها بر اساس مصاحبه و با استفاده از روش گراندد تئوری پرداخته شد. سپس در بخش کمی به اعتبارسنجی مدل پاردایمی ارائه شده‌‌، بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده بر اساس پرسشنامه پرداخته شد. برای بررسی روایی کیفی‌‌، از روایی صوری و روایی کیفی محتوا و برای ارزیابی پایایی کمی‌‌، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. به ‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss و روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم افزار smart. PLS‌‌، استفاده است. نتایج حاصل از کدگذاری محوری‌‌، نشان داد که 63 کد اولیه در قالب شش مقوله‌ی‌‌، بعد اجتماعی‌‌، فرهنگی‌‌، بعد انسانی‌‌، بعد تکنولوژیکی‌‌، بعد مالی‌‌، بعد مدیریتی و قوانین و مقرارت دولت مشخص شدند. همچنین مقدار شاخص GOF عددی برابر 491/0 حاصل شد که نشان از کیفیت بالای کلی مدل دارد. تمامی متغیرهای شناسایی شده در مدل‌‌، معنادار بود‌ه‌اند و روابط بین متغیرهای درونزا و برونزای مدل نیز معنادار بوده است.

کلیدواژه‌ها