تبیین روابط بین ابعاد و شاخص‌های مدل پذیرش فناوری‌های اینترنت اشیاء در کسب و کار هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت تکنولوژی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی،دبی، امارات

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد علوم تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران

4 گروه مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش تبیین روابط بین ابعاد و شاخص‌های مدل پذیرش فناوری‌های اینترنت اشیاء در کسب و کار هوشمند می‌باشد. این تحقیق از منظر هدف‌‌، یک تحقیق توصیفی و بر اساس رویکرد ترکیبی می‌باشد. با توجه به رویکرد ترکیبی پژوهش‌‌، ابتدا‌‌، به استخراج معیارها و زیرمعیارها بر اساس مصاحبه و با استفاده از روش گراندد تئوری پرداخته شد. سپس در بخش کمی به اعتبارسنجی مدل پاردایمی ارائه شده‌‌، بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده بر اساس پرسشنامه پرداخته شد. برای بررسی روایی کیفی‌‌، از روایی صوری و روایی کیفی محتوا و برای ارزیابی پایایی کمی‌‌، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. به ‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss و روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم افزار smart. PLS‌‌، استفاده است. نتایج حاصل از کدگذاری محوری‌‌، نشان داد که 63 کد اولیه در قالب شش مقوله‌ی‌‌، بعد اجتماعی‌‌، فرهنگی‌‌، بعد انسانی‌‌، بعد تکنولوژیکی‌‌، بعد مالی‌‌، بعد مدیریتی و قوانین و مقرارت دولت مشخص شدند. همچنین مقدار شاخص GOF عددی برابر 491/0 حاصل شد که نشان از کیفیت بالای کلی مدل دارد. تمامی متغیرهای شناسایی شده در مدل‌‌، معنادار بود‌ه‌اند و روابط بین متغیرهای درونزا و برونزای مدل نیز معنادار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Relationships between the Dimensions and Characteristics of the Internet of Things Technology Acceptance Model in Smart Business

نویسندگان [English]

  • AmirAbbas Farahmand 1
  • Reza Radfar 2
  • Alireza Pourabrahimi 3
  • Mani Sharifi 4
1 Department of Technology Management, UAE Branch, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates
2 Department of Industrial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Industrial Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Alborz, Iran
4 Department of Industrial and Mechanical Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to explain the relationships between the dimensions and indicators of the IoT technology adoption model in smart business. This research is a descriptive research based on the purpose and based on a combined approach. According to the combined approach of the research, first, criteria and sub-criteria were extracted based on interviews and using grounded theory method. Then, in the quantitative part, the validation of the presented paradigm model was performed based on the collected data based on a questionnaire. To evaluate the qualitative validity, face validity and qualitative content validity and to evaluate the quantitative reliability, Cronbach's alpha method was used. In order to analyze the data, SPSS software and structural equation modeling method and smart.PLS software are used. The results of pivotal coding showed that 63 primary codes were identified in six categories: social dimension, cultural dimension, human dimension, technological dimension, financial dimension, management dimension and government laws and regulations. Also, the value of the numerical GOF index was equal to 0.491, which indicates the high overall quality of the model. All variables identified in the model were significant and the relationships between endogenous and exogenous variables of the model were also significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet of Things
  • technology acceptance
  • Technology Innovation