شناسایی ابعاد و مؤلفه های الگوی بانکداری شرکتی در بانکهای تخصصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی- بازاریابی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 گروه حسابداری ومدیریت مالی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

3 گروه مدیریت، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قشم، ایران

4 گروه مدیریت، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس ، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی ابعاد و مؤلفه های الگوی بانکداری شرکتی در بانکهای تخصصی می‌باشد.در دو دهه اخیر بانک ها تلاش نموده اند فعالیت های خود را بر اساس خدمات رسانی به مردم پایه ریزی نمایند.ازاینرو ضمن بررسی ابعاد بانکداری در ایران و جهان و مروری بر مفاهیم بانکداری شرکتی پس ار انجام بررسی وضعیت بانک های پیشرفته ، با مصاحبه از خبرگان صنعت بانکداری به روش تحلیل کیفی به طراحی الگوی بانکداری شرکتی در بانکهای تخصصی توسط خبرگان صنعت بانکداری و شناسایی سنجه ها و مولفه ها پرداختیم.جامعه مورد مطالعه انتخابی شامل اساتید،کارشناسان و خبرگان حوزه بانکداری و بانکداری شرکتی است وحجم نمونه مورد مطالعه شامل 21 نفر از آنان است. برای جمع‌آوری داده‌ها ضمن مصاحبه نیمه ساختار یافته و استفاده از روش دلفی، تحلیل کیفی بانرم افزار مکس کیودا (MAXQDA 2018)انجام شده است .بر این اساس تعداد سیزده مولفه در بانکداری شرکتی در بانکهای تخصصی شناسایی و در نهایت نتایج نشان داد که یازده مولفه:شناسایی مشتریان،استراتژی بازاریابی،کانال های ارتباطی،عملکردبانکداری شرکتی،شناسایی نیازها،مزیت رقابتی، امنیت داده ها، جذب و حفظ مشتری، نوآوری و تنوع، مهارت وتخصص و وفاداری مشتری مورد تایید قرار گرفته است ودر پایان مدل مفهومی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها