شناسایی ابعاد و مؤلفه های الگوی بانکداری شرکتی در بانکهای تخصصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی- بازاریابی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 گروه حسابداری ومدیریت مالی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

3 گروه مدیریت، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قشم، ایران

4 گروه مدیریت، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس ، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی ابعاد و مؤلفه های الگوی بانکداری شرکتی در بانکهای تخصصی می‌باشد.در دو دهه اخیر بانک ها تلاش نموده اند فعالیت های خود را بر اساس خدمات رسانی به مردم پایه ریزی نمایند.ازاینرو ضمن بررسی ابعاد بانکداری در ایران و جهان و مروری بر مفاهیم بانکداری شرکتی پس ار انجام بررسی وضعیت بانک های پیشرفته ، با مصاحبه از خبرگان صنعت بانکداری به روش تحلیل کیفی به طراحی الگوی بانکداری شرکتی در بانکهای تخصصی توسط خبرگان صنعت بانکداری و شناسایی سنجه ها و مولفه ها پرداختیم.جامعه مورد مطالعه انتخابی شامل اساتید،کارشناسان و خبرگان حوزه بانکداری و بانکداری شرکتی است وحجم نمونه مورد مطالعه شامل 21 نفر از آنان است. برای جمع‌آوری داده‌ها ضمن مصاحبه نیمه ساختار یافته و استفاده از روش دلفی، تحلیل کیفی بانرم افزار مکس کیودا (MAXQDA 2018)انجام شده است .بر این اساس تعداد سیزده مولفه در بانکداری شرکتی در بانکهای تخصصی شناسایی و در نهایت نتایج نشان داد که یازده مولفه:شناسایی مشتریان،استراتژی بازاریابی،کانال های ارتباطی،عملکردبانکداری شرکتی،شناسایی نیازها،مزیت رقابتی، امنیت داده ها، جذب و حفظ مشتری، نوآوری و تنوع، مهارت وتخصص و وفاداری مشتری مورد تایید قرار گرفته است ودر پایان مدل مفهومی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a conceptual model of corporate banking in specialized banks

نویسندگان [English]

  • alireza nazari 1
  • Mohammad Hossein Ranjbar 2
  • Sirajuddin Mohebbi 3
  • Mehdi Bagheri 4
1 Department of Business Management, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
2 Department of Accounting and Financial Management, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
3 Department of Management, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.
4 Management Department, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the dimensions and components of the corporate banking model in specialized banks. In the last two decades, banks have tried to base their activities on providing services to the people. Review of corporate banking concepts After conducting a review of the status of advanced banks, by interviewing banking industry experts using qualitative analysis method, we designed the corporate banking model in specialized banks by banking industry experts and identified metrics and components. Professors, experts and experts in the field of banking and corporate banking and the sample size includes 21 of them. To collect the data while conducting a semi-structured interview and using the Delphi method, a qualitative analysis was performed with the software of MAXQDA (MAXQDA 2018). Based on this, thirteen components in corporate banking were identified in specialized banks and finally the results showed that eleven components. : Customer identification, marketing strategy, communication channels, corporate banking performance, needs identification, competitive advantage, data security, customer acquisition and retention, innovation and diversity, skill and expertise and customer loyalty were approved. Finally, a conceptual model is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Banking"
  • "Marketing"
  • "Corporate Banking"
  • "Specialized Banks"
  • "Corporate"