ارزیابی ریسک رعایت (تطبیق) با الگوگیری از اسناد سازمان بین‌المللی استانداردسازی و رهنمودهای کمیسیون تردوی (مطالعه موردی یکی از بانک‌های عامل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مالی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

رعایت(تطبیق) را می‌توان سازگاری عملکرد با تکالیف رعایت ناظر بر فعالیت سازمان و ریسک رعایت را به عنوان احتمال عدم‌برآورده‌سازی این تکالیف تعریف نمود. وقوع این ریسک می‌تواند موجب تحمیل انواع جرائم، مجازات‌های قانونی و نظارتی، زیان‌های مالی و یا آسیب وارده به حسن شهرت سازمان‌ها و به تبع آن جلب توجه نهادهای ذی‌صلاح شود. در تحقیق حاضر ریسک‌های رعایت یکی از بانک‌های عامل کشور ایران با الگوگیری از اسناد سازمان بین‌المللی استانداردسازی(ایزو) و رهنمودهای کمیته سازمان‌های مسئول کمیسیون تردوی و با استفاده از روش‌های مصاحبه ساختاریافته، نظرسنجی، تهیه چک‌لیست و اخذ نظرات خبرگان شناسایی شد. سپس حسب نظر کارشناسان و با کاربرد روش تجزیه و تحلیل اثر کسب‌‍‌وکار، میزان اهمیت(تاثیر) عوامل و احتمال وقوع هر عامل تعیین و ماتریس ریسک مربوطه ترسیم گردید و اقلام با اهمیت موثر بر مدیریت این ریسک در چهار حوزه شناسایی شد. در پایان نیز راه‌کارهایی برای مواجهه با ریسک‌های شناسایی شده پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها