ارزیابی ریسک رعایت (تطبیق) با الگوگیری از اسناد سازمان بین‌المللی استانداردسازی و رهنمودهای کمیسیون تردوی (مطالعه موردی یکی از بانک‌های عامل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مالی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

رعایت(تطبیق) را می‌توان سازگاری عملکرد با تکالیف رعایت ناظر بر فعالیت سازمان و ریسک رعایت را به عنوان احتمال عدم‌برآورده‌سازی این تکالیف تعریف نمود. وقوع این ریسک می‌تواند موجب تحمیل انواع جرائم، مجازات‌های قانونی و نظارتی، زیان‌های مالی و یا آسیب وارده به حسن شهرت سازمان‌ها و به تبع آن جلب توجه نهادهای ذی‌صلاح شود. در تحقیق حاضر ریسک‌های رعایت یکی از بانک‌های عامل کشور ایران با الگوگیری از اسناد سازمان بین‌المللی استانداردسازی(ایزو) و رهنمودهای کمیته سازمان‌های مسئول کمیسیون تردوی و با استفاده از روش‌های مصاحبه ساختاریافته، نظرسنجی، تهیه چک‌لیست و اخذ نظرات خبرگان شناسایی شد. سپس حسب نظر کارشناسان و با کاربرد روش تجزیه و تحلیل اثر کسب‌‍‌وکار، میزان اهمیت(تاثیر) عوامل و احتمال وقوع هر عامل تعیین و ماتریس ریسک مربوطه ترسیم گردید و اقلام با اهمیت موثر بر مدیریت این ریسک در چهار حوزه شناسایی شد. در پایان نیز راه‌کارهایی برای مواجهه با ریسک‌های شناسایی شده پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compliance risk assessment by modeling the documents of the International Organization for Standardization and the guidelines of the Tradeway Commission (Case study of one of the operating banks)

نویسندگان [English]

  • donya hajishahverdi 1
  • Gholam Reza Zomorodian 2
1 Department of Financial engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Compliance can be defined as the compatibility of performance with the tasks of compliance with the activity supervisor and the risk of compliance as a possibility of non-fulfillment of these tasks. The occurrence of this risk can lead to the imposition of various crimes, legal and regulatory penalties, financial losses or damage to the good reputation of organizations and, consequently, attract the attention of competent institutions. In the present study, the risks of observing one of the operating banks of the country were identified by modeling the documents of the International Organization for Standardization (ISO) and the guidelines of the Trade waynCommission and using structured interviews, surveys, checklists and obtaining expert opinions. Then, according to the experts and using the business impact analysis method, the importance (impact) of the factors and the probability of occurrence of each factor were determined and the relevant risk matrix was drawn and items with significant importance on risk management were identified in four areas. Finally, solutions were proposed to deal with the identified risks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compliance with rules and regulations
  • Compliance
  • risk management
  • ISO standard