رتبه‌بندی استان‌های کشور بر اساس شاخص‌های فضای کسب‌وکار با تکنیک تاکسونومی عددی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

هدف این پژوهش رتبه‌بندی استان‌های کشور بر اساس شاخص‌های فضای کسب‌وکار بر اساس 22 مؤلفه‌ی فضای کسب‌وکار در دوره زمانی 1388-1394 می‌باشد که با استفاده از تکنیک تاکسونومی عددی مورد ارزیابی قرار گرفت. روش پژوهش استفاده شده توصیفی و از نوع پژوهش کاربردی است. در این پژوهش به منظور رتبه‌بندی استان‌های کشور روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و بر پایه داده‌های خام ازگروه مطالعات مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی ایران بهره گرفته شده است. بر اساس نتایج بدست آمده از میانگین یک دوره هفت ساله بر اساس 22 شاخص فضای کسب کار استان‌های گیلان، چهارمحال بختیاری، اردبیل و مرکزی به ترتیب رتبه اول تا چهارم را کسب کرده‌اند یعنی بهترین ارزیابی از فضای کسب‌وکار از آن خود کرده‌اند و استان‌های آذربایجان غربی، بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد و ایلام به ترتیب رتبه‌های 27 تا 30 ام را به خود اختصاص داده‌اند، که بدترین ارزیابی از فضای کسب‌وکار برای آنها تلقی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها