طراحی مدلِ مفهومی کنارگذاری محصول با روش شبکه خزانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

چکیده

هنگامی که محصولات مصرف شدند، قدم بعدی تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی کنارگذاری آنهاست. استفاده مجدد، تعمیر، بازسازی، بازیافت و... گزینه‌های مختلف کنارگذاری کالا هستند که مصرف‌کننده با آنها روبرو خواهد بود. لذا کنارگذاریِ محصولِ اکتساب شده، بخش بنیادینِ فرآیند تصمیم‌گیری مصرف‌کننده می‌باشد که دانستنِ رفتار مصرف‌کننده در کنارگذاری محصولات، پیامدهای خوبی برای مصرف‌کننده‌، کسب‌و‌کار، اجتماع و محیط زیست خواهد داشت. لذا در این تحقیق که یک پژوهش بنیادی است سعی شده با تشریح روش کیفی "شبکه خزانه" کلیه عوامل تأثیرگذار بر کنارگذاری کالا تبیین گردد. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و مصاحبه با تعداد 20 نفر از متخصصان در این حوزه، مدلی مفهومی در خصوص عوامل کنارگذاری کالا ارائه شد. از نتایج حاصل از رویکرد شبکه خزانه، تعداد 229 سازه بدست آمد. در انتها با استفاده از روش آماری خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی و نظر متخصصان، کل سازه‌ها به 10 خوشه (عوامل وضعیتی، عوامل روانشناختی، نظریه اسنادی، تمایل به نوآوری، قصد‌خرید، کانال کنارگذاری، تمایل به ذخیره‌سازی، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، 4p بازاریابی)، تقسیم و نام‌گذاری گردید.

کلیدواژه‌ها