طراحی مدلِ مفهومی کنارگذاری محصول با روش شبکه خزانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

چکیده

هنگامی که محصولات مصرف شدند، قدم بعدی تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی کنارگذاری آنهاست. استفاده مجدد، تعمیر، بازسازی، بازیافت و... گزینه‌های مختلف کنارگذاری کالا هستند که مصرف‌کننده با آنها روبرو خواهد بود. لذا کنارگذاریِ محصولِ اکتساب شده، بخش بنیادینِ فرآیند تصمیم‌گیری مصرف‌کننده می‌باشد که دانستنِ رفتار مصرف‌کننده در کنارگذاری محصولات، پیامدهای خوبی برای مصرف‌کننده‌، کسب‌و‌کار، اجتماع و محیط زیست خواهد داشت. لذا در این تحقیق که یک پژوهش بنیادی است سعی شده با تشریح روش کیفی "شبکه خزانه" کلیه عوامل تأثیرگذار بر کنارگذاری کالا تبیین گردد. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و مصاحبه با تعداد 20 نفر از متخصصان در این حوزه، مدلی مفهومی در خصوص عوامل کنارگذاری کالا ارائه شد. از نتایج حاصل از رویکرد شبکه خزانه، تعداد 229 سازه بدست آمد. در انتها با استفاده از روش آماری خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی و نظر متخصصان، کل سازه‌ها به 10 خوشه (عوامل وضعیتی، عوامل روانشناختی، نظریه اسنادی، تمایل به نوآوری، قصد‌خرید، کانال کنارگذاری، تمایل به ذخیره‌سازی، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، 4p بازاریابی)، تقسیم و نام‌گذاری گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of Conceptual Model for product disposition with repertory grid

نویسندگان [English]

  • hamed ghobakhloo 1
  • elham faridchehr 2
  • mahmood Ahmadi sharif 2
  • nader gharib navaz 2
1 Department of Management, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Management, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Once the products are used up, the next step is to decide how to dispose them. Reuse, repair, reconstruction, recycling, etc. are different disposal options that the consumer will face. Therefore, disposing the acquired product is a fundamental part of the consumer decision-making process. knowing the consumer behavior in disposing of products will have good consequences for the consumer, business, community and environment. in this research, which is a basic research, an attempt has been made to explain all the factors affecting the disposal of goods by explaining the qualitative method of repertory grid Purposeful sampling and interviews with 20 experts in this field, a conceptual model was presented. From the results of the repertory grid approach, 229 structures were obtained. Finally, using hierarchical clustering statistical method and experts' opinion, the total structures are divided into 10 clusters. (situational factors, psychological factors, attribution theory, desire for innovation, purchase intention, disposal channel, storage tendency, social factors, economic factors, 4p marketing).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disposal of product
  • Qualitative method. repertory grid .Interpretive paradigm
  • Consumer behavior