تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمان( مورد مطالعه : بانک ملت شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی, واحد تهران جنوب, دانشگاه آزاد اسلامی, تهران, ایران

چکیده

نیروی انسانی را باید به عنوان مهمترین سرمایه یک سازمان دانست که نقش کلیدی و مهمی در دستیابی سازمان به اهدافش دارد. امروزه سازمانها هزینه های بالایی جهت جذب و نگهداری منابع انسانی صرف می کنند تا در عرصه رقابت از سایر رقیبان عقب نمانند. منابع انسانی به عنوان کلیدی ترین منابع سازمانی، زمانی به طور کارآمد و اثربخش به کار گرفته خواهد شد که با نگرش استراتژیک مدیریت شود. رویکرد استراتژیک در مدیریت منابع انسانی به مفهوم به کارگیری فنون و روش هایی نوین است که سازمان بتواند با اتکا به آنها در برابر محیط ناپایدار واکنش مناسب نشان داده و منابع انسانی را در جهت کسب مزیت رقابتی بسیج کند. موضوع اصلی در این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمان می باشد. جامعه آماری کارکنان بانک ملت شهر تهران در منطقه 1 می باشد و به روش نمونه گیری تصادفی ، 180 نفر بعنوان جامعه انتخاب شدند و از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی مورد استفاده واقع گردید. همچنین از آزمون همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار SPSS 19 برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج نشان داد که مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمان تاثیر معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Strategic Human Resource Management on Organization performance(Case Study: Mellat Bank of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Majid Kasirlo
  • Abdullah Naami
Department of Business Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Manpower should be considered as the most important asset of an organization that plays a key and important role in achieving its goals. Today, organizations spend a lot of money to attract and retain human resources so as not to lag behind other competitors in the field of competition.Human resources, as the most key organizational resources, will be used efficiently and effectively when managed with a strategic attitude. Strategic approach in human resource management means using new techniques and methods that the organization can rely on to respond to the unstable environment and mobilize human resources to gain a competitive advantage. The main topic of this study is to investigate the impact of strategic human resource management on organizational performance. The statistical population of Bank Mellat employees in Tehran is in region 1 and by random sampling method, 180 people were selected as the population and a questionnaire was used to collect information in the field. Pearson correlation test using SPSS 19 software was also used to test the hypotheses. The results showed that strategic human resource management has a significant effect on organizational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Performance
  • Strategic human resources management
  • Bank Mellat