تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمان( مورد مطالعه : بانک ملت شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی, واحد تهران جنوب, دانشگاه آزاد اسلامی, تهران, ایران

چکیده

نیروی انسانی را باید به عنوان مهمترین سرمایه یک سازمان دانست که نقش کلیدی و مهمی در دستیابی سازمان به اهدافش دارد. امروزه سازمانها هزینه های بالایی جهت جذب و نگهداری منابع انسانی صرف می کنند تا در عرصه رقابت از سایر رقیبان عقب نمانند. منابع انسانی به عنوان کلیدی ترین منابع سازمانی، زمانی به طور کارآمد و اثربخش به کار گرفته خواهد شد که با نگرش استراتژیک مدیریت شود. رویکرد استراتژیک در مدیریت منابع انسانی به مفهوم به کارگیری فنون و روش هایی نوین است که سازمان بتواند با اتکا به آنها در برابر محیط ناپایدار واکنش مناسب نشان داده و منابع انسانی را در جهت کسب مزیت رقابتی بسیج کند. موضوع اصلی در این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمان می باشد. جامعه آماری کارکنان بانک ملت شهر تهران در منطقه 1 می باشد و به روش نمونه گیری تصادفی ، 180 نفر بعنوان جامعه انتخاب شدند و از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی مورد استفاده واقع گردید. همچنین از آزمون همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار SPSS 19 برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج نشان داد که مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمان تاثیر معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها