نقش فناوری اطلاعات در افزایش آگاهی مصرف کننده در تجارت الکترونیکی فرامرزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

افزایش حجم تجارت الکترونیک فرامرزی بیانگر شکل جدیدی از تجارت بین المللی است. فن آوری اطلاعات از طریق افزایش آکاهی مشتریان نقش موثری در توسعه تجارت الکترونیکی فرامرزی داشته است. در این مقاله سعی شده با ارائه مدلی نقش فن آوری اطلاعات در توسعه تجارت الکترونیکی فرامرزی تشریح گردد. جامعه آماری تحقیق، مشتریانی هستند که از فروشگاه های الکترونیکی موجود در جامعه مجازی ایرانیان به صورت الکترونیکی خرید کرده اند، که از میان آنان بطور تصادفی با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه با طیف لیکرت بوده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های و آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و Amos استفاده شده است. یافته های این تحقیق حاکی تائید مدل مفهومی ارائه شده است. یعنی انگیزه های استفاده از اینترنت (تجارت الکترونیکی) برای خرید کالا از خارج کشور باعث می شود که مشتریان برای شناخت عرضه کنندگان کالا و همچنین نحوه خرید آنلاین از فن آوری اطلاعات استفاده نمایند . همچنین استفاده از فن آوری اطلاعات با افزایش آگاهی مشتریان از تجارت الکترونیک فرامرزی موجب اقزایش قصد آنها برای خرید از طریق اینترنت می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of information technology uses for increasing consumer informedness in cross-border electronic commerce

نویسندگان [English]

  • Leila Kordnaeij
  • SAbbas Haydari
Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The increase in cross-border e-commerce in recent years indicates a new form of international trade. Information technology has played an effective role in the development of e-commerce worldwide through increasing customer awareness. In this article, we try to explain the role of information technology in the development of cross-border e-commerce by presenting a model. The statistical population of the study are customers who have purchased electronically from e-shops in the Iranian virtual community, from which 384 people were randomly selected as a sample using the Cochran's formula. The research method was survey and the data collection tool was a questionnaire with Likert scale. Structural equation method and SPSS and Amos software were also used to analyze the data and test the hypotheses. The findings of this study confirm the conceptual model presented. That is, the motivation to use the Internet (e-commerce) to buy goods from abroad causes customers to use information technology to identify suppliers of goods and also how to buy online. The use of information technology also increases customers' awareness of cross-border e-commerce by increasing their intention to shop online.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-Commerce
  • cross-border e-commerce
  • information technology and virtual stores