نقش فناوری اطلاعات در افزایش آگاهی مصرف کننده در تجارت الکترونیکی فرامرزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

افزایش حجم تجارت الکترونیک فرامرزی بیانگر شکل جدیدی از تجارت بین المللی است. فن آوری اطلاعات از طریق افزایش آکاهی مشتریان نقش موثری در توسعه تجارت الکترونیکی فرامرزی داشته است. در این مقاله سعی شده با ارائه مدلی نقش فن آوری اطلاعات در توسعه تجارت الکترونیکی فرامرزی تشریح گردد. جامعه آماری تحقیق، مشتریانی هستند که از فروشگاه های الکترونیکی موجود در جامعه مجازی ایرانیان به صورت الکترونیکی خرید کرده اند، که از میان آنان بطور تصادفی با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه با طیف لیکرت بوده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های و آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و Amos استفاده شده است. یافته های این تحقیق حاکی تائید مدل مفهومی ارائه شده است. یعنی انگیزه های استفاده از اینترنت (تجارت الکترونیکی) برای خرید کالا از خارج کشور باعث می شود که مشتریان برای شناخت عرضه کنندگان کالا و همچنین نحوه خرید آنلاین از فن آوری اطلاعات استفاده نمایند . همچنین استفاده از فن آوری اطلاعات با افزایش آگاهی مشتریان از تجارت الکترونیک فرامرزی موجب اقزایش قصد آنها برای خرید از طریق اینترنت می گردد.

کلیدواژه‌ها