شناسایی میزان تاثیر بلوغ مدیریت فرایند کسب و کار بر قابلیت ارتجاع سازمانی با استفاده از نقش تعدیلگر قابلیت‌های تحلیلی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

اغلب سازمان‌ها در محیطی کار می‎کنند که در آن، کسب و کار موردنظر در معرض تغییرات اجتناب ناپذیر است. بنابراین، سازمان‌ها به منظور حفظ مزیت رقابتی مستلزم هستند که فرایندهای کسب وکار خود را به طور مداوم با تغییرات موردنظر وفق دهند. ماهیت مخاطره انگیز مدیریت فرایند کسب وکار یک بررسی دقیق از عوامل کلیدی و شکست را ایجاب می‎کند. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی میزان تاثیر بلوغ مدیریت فرایند کسب و کار بر قابلیت ارتجاع سازمانی با استفاده از نقش تعدیلگر قابلیت‌های تحلیلی سازمانی است. جامعه آماری در این پژوهش، کارکنان بانک کار آفرین شهر تهران می‌باشد که از این بین، 108 به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. از نظر نحوة گردآوری داده‌های پژوهش، پژوهش حاضر جزء تحقیقات توصیفی، از نظر جمع آوری داده‌ها، پژوهش میدانی محسوب می‌شود.برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار SPSS 23 و SMARTPLS3 استفاده گردید. نتایج تحقیق حاضر حاکی از این است که بلوغ مدیریت فرایند کسب و کار بر قابلیت ارتجاع سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر قابلیت‌های تحلیلی سازمانی تاثیر ندارد. بلوغ مدیریت فرایند کسب و کار بر قابلیت ارتجاع سازمانی تاثیر مثبت دارد. قابلیت‌های تحلیلی سازمانی بر قابلیت ارتجاع سازمانی تاثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the effect of business process management maturity on organizational resilience using the moderating role of organizational analytical capabilities

نویسندگان [English]

  • milad golalizadeh
  • Sodabe Jalili
Department of Management, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Most organizations operate in an environment where the business in question is subject to inevitable change. Therefore, in order to maintain a competitive advantage, organizations need to constantly adapt their business processes to the desired changes. The risky nature of business process management requires a careful examination of key factors and failures. The main purpose of this study is to identify the effect of business process management maturity on organizational resilience using the moderating role of organizational analytical capabilities. The statistical population in this study is the employees of Tehran Entrepreneur Bank, of which 108 were selected by simple random sampling. In terms of how to collect research data, the present study is a descriptive research, in terms of data collection, field research. Structural equation modeling and SPSS 23 and SMARTPLS3 software were used to analyze the data. The results of the present study indicate that the maturity of business process management has no effect on organizational resilience due to the moderating role of organizational analytical capabilities. Maturity of business process management has a positive effect on organizational resilience. Organizational analytical capabilities have a positive effect on organizational resilience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Process
  • business process management maturity
  • organizational resilience and organizational analytical capabilities