شناسایی میزان تاثیر بلوغ مدیریت فرایند کسب و کار بر قابلیت ارتجاع سازمانی با استفاده از نقش تعدیلگر قابلیت‌های تحلیلی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

اغلب سازمان‌ها در محیطی کار می‎کنند که در آن، کسب و کار موردنظر در معرض تغییرات اجتناب ناپذیر است. بنابراین، سازمان‌ها به منظور حفظ مزیت رقابتی مستلزم هستند که فرایندهای کسب وکار خود را به طور مداوم با تغییرات موردنظر وفق دهند. ماهیت مخاطره انگیز مدیریت فرایند کسب وکار یک بررسی دقیق از عوامل کلیدی و شکست را ایجاب می‎کند. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی میزان تاثیر بلوغ مدیریت فرایند کسب و کار بر قابلیت ارتجاع سازمانی با استفاده از نقش تعدیلگر قابلیت‌های تحلیلی سازمانی است. جامعه آماری در این پژوهش، کارکنان بانک کار آفرین شهر تهران می‌باشد که از این بین، 108 به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. از نظر نحوة گردآوری داده‌های پژوهش، پژوهش حاضر جزء تحقیقات توصیفی، از نظر جمع آوری داده‌ها، پژوهش میدانی محسوب می‌شود.برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار SPSS 23 و SMARTPLS3 استفاده گردید. نتایج تحقیق حاضر حاکی از این است که بلوغ مدیریت فرایند کسب و کار بر قابلیت ارتجاع سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر قابلیت‌های تحلیلی سازمانی تاثیر ندارد. بلوغ مدیریت فرایند کسب و کار بر قابلیت ارتجاع سازمانی تاثیر مثبت دارد. قابلیت‌های تحلیلی سازمانی بر قابلیت ارتجاع سازمانی تاثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها