ارزیابی تاثیر سکوت سازمانی بر بطالت اجتماعی کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

بطالت اجتماعی پدیده‌ای است که از سال 1913 مورد بررسی بوده است. هرچند که این پدیده در این مدت طولانی بررسی شده است، اما پیشرفت‌های اخیر تکنولوژیکی، فرصت مناسبی را برای مطالعه بیشتر به وجود آورده‌اند. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و بطالت اجتماعی می‌باشد. تحقیق حاضر از حیث روش توصیفی‌- ‌پیمایشی می‌باشد همچنین جامعه آماری تحقیق کارکنان شهرداری تهران می‌باشد. جهت انتخاب گروه نمونه از نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد به طوری که نهایتا تعداد 260 نمونه جمع‌آوری و تحلیل گردید. ابزار اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق، پرسش‌نامه است که دارای روایی و اعتبار تایید شده می‌باشد. به منظور تحلیل استنباطی داده‌ها از تحلیل عاملی تاییدی و برای آزمون فرضیه‌ها به طور اخص از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد سکوت مطیع و سکوت نوع دوستانه تأثیر معنی‌داری بر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی دارند. سکوت تدافعی تاثیر معنی‌داری بر تعهد سازمانی دارد. تعهد سازمانی تاثیر معنی‌داری بر رفتار شهروندی و بطالت اجتماعی دارد و نهایتا رفتار شهروندی تاثیر معنی‌داری بر بطالت اجتماعی کارکنان داشته است.

کلیدواژه‌ها