ارزیابی تاثیر سکوت سازمانی بر بطالت اجتماعی کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

بطالت اجتماعی پدیده‌ای است که از سال 1913 مورد بررسی بوده است. هرچند که این پدیده در این مدت طولانی بررسی شده است، اما پیشرفت‌های اخیر تکنولوژیکی، فرصت مناسبی را برای مطالعه بیشتر به وجود آورده‌اند. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و بطالت اجتماعی می‌باشد. تحقیق حاضر از حیث روش توصیفی‌- ‌پیمایشی می‌باشد همچنین جامعه آماری تحقیق کارکنان شهرداری تهران می‌باشد. جهت انتخاب گروه نمونه از نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد به طوری که نهایتا تعداد 260 نمونه جمع‌آوری و تحلیل گردید. ابزار اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق، پرسش‌نامه است که دارای روایی و اعتبار تایید شده می‌باشد. به منظور تحلیل استنباطی داده‌ها از تحلیل عاملی تاییدی و برای آزمون فرضیه‌ها به طور اخص از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد سکوت مطیع و سکوت نوع دوستانه تأثیر معنی‌داری بر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی دارند. سکوت تدافعی تاثیر معنی‌داری بر تعهد سازمانی دارد. تعهد سازمانی تاثیر معنی‌داری بر رفتار شهروندی و بطالت اجتماعی دارد و نهایتا رفتار شهروندی تاثیر معنی‌داری بر بطالت اجتماعی کارکنان داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the effect of organizational silence on social loafing of employees (Case study: Tehran Municipality’s employees)

نویسندگان [English]

  • Somayeh Mashhadi Tafreshi 1
  • Mahrokh Mokhtaran 2
1 Department of public Management, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran.
2 Department of Business Management, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
چکیده [English]

Social loafing is a phenomenon investigated since 1913. Although this phenomenon has been studied for so long, recent technological advances have provided a great opportunity for further study. The purpose of this study is to investigate the effect of organizational silence on organizational commitment, organizational citizenship behavior and social loafing. The present research is descriptive-survey method. The statistical population is the employees of Tehran municipality. Sample collection was based on a convenience sampling approach. In sum, a total of 260 employees was collected and analyzed. A tool for measuring variables was a validated and reliable questionnaire. To analyze data, confirmatory factor analysis and structural equation modeling have been used to test the hypotheses. The results showed that submissive silence and affiliation silence have significant effects on organizational commitment and organizational citizenship behavior. Defensive silence has a significant effect on organizational commitment. Organizational commitment has a significant effect on citizenship behavior and social loafing. Finally, citizenship behavior has a significant effect on employee’s social loafing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee Social Loafing
  • Organizational silence
  • Organizational Commitment
  • Citizenship Behavior