رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت قطعات مکانیکی خودرو (موتور) از طریق رویکرد MCDM با استفاده از تکنیک DEMATEL

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت صنعتی ، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

یکی از بحث های جدی و کاربردی در اکثر نظام های برنامه ریزی و مدیریتی انتخاب گزینه مطلوب است. نظام های اقتصادی، ارتباطی، صنعتی، اجتماعی و شیوه های پردازش اطلاعات از یک سـو و شرایط ظریف تصمیم گیری، ابهامات زیاد و پیچیدگی های محیطی با در نظر گرفتن رقابـت شـدید در صنعت خودروسازی از سوی دیگر، ضرورت این فرآیند را بیشتر کرده است.
بنابراین سطح بندی عوامل موثر برکیفیت قطعات خودرو برای هر شرکت خودروساز با توجه به اهداف و معیارهای مختلفی که برای آن شرکت وجود دارد چالش بزرگی به حساب می آید. هدف این پـژوهش، سطح بندی عوامل موثر بر کیفیت قطعات مکانیکی خودرو (موتور) با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره (MCDM ) با استفاده از تکنیک دیمتل (DEMATEL ) برای شرکت قطعه سازی می باشد.
در این پژوهش با اسـتفاده از کتاب های مرجع و نظرات خبرگان، عوامل موثر بر کیفیت قطعات مکانیکی خودرو شناسایی شده سپس با استفاده از روش دلفی((Delphi Method عوامل غربال سازی شده و عوامل مهمتر انتخاب شده پس از آن با کمک روش دیمتل (DEMATEL) تاثیر متقابل عوامل بررسی و در نهایت این عوامل سطح بندی شده اند.

کلیدواژه‌ها