رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت قطعات مکانیکی خودرو (موتور) از طریق رویکرد MCDM با استفاده از تکنیک DEMATEL

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت صنعتی ، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

یکی از بحث های جدی و کاربردی در اکثر نظام های برنامه ریزی و مدیریتی انتخاب گزینه مطلوب است. نظام های اقتصادی، ارتباطی، صنعتی، اجتماعی و شیوه های پردازش اطلاعات از یک سـو و شرایط ظریف تصمیم گیری، ابهامات زیاد و پیچیدگی های محیطی با در نظر گرفتن رقابـت شـدید در صنعت خودروسازی از سوی دیگر، ضرورت این فرآیند را بیشتر کرده است.
بنابراین سطح بندی عوامل موثر برکیفیت قطعات خودرو برای هر شرکت خودروساز با توجه به اهداف و معیارهای مختلفی که برای آن شرکت وجود دارد چالش بزرگی به حساب می آید. هدف این پـژوهش، سطح بندی عوامل موثر بر کیفیت قطعات مکانیکی خودرو (موتور) با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره (MCDM ) با استفاده از تکنیک دیمتل (DEMATEL ) برای شرکت قطعه سازی می باشد.
در این پژوهش با اسـتفاده از کتاب های مرجع و نظرات خبرگان، عوامل موثر بر کیفیت قطعات مکانیکی خودرو شناسایی شده سپس با استفاده از روش دلفی((Delphi Method عوامل غربال سازی شده و عوامل مهمتر انتخاب شده پس از آن با کمک روش دیمتل (DEMATEL) تاثیر متقابل عوامل بررسی و در نهایت این عوامل سطح بندی شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking of the Affecting Factors on the Quality of Automotive Mechanical Parts (Engine) via MCDM Approach Using DEMATEL Technique

نویسندگان [English]

  • Hassan Mirzaaghabeik
  • Ghanbar Abbaspour Esfeden
Department of Industrial Management , South Tehran Branch , Islamic Azad University , Tehran , Iran
چکیده [English]

One of the most serious and practical discussions in most planning and management systems is choosing the right option. Economic, communication, industrial, social systems and Information processing methods, on the one hand, and subtle decision-making conditions, high ambiguities, and environmental complexities, on the other hand, have increased the need for this process, given the intense competition in the automotive industry.
Therefore, leveling the factors affecting the quality of car parts for each car manufacturer is a big challenge considering the different goals and criteria that exist for that company. The aim of this research is to level the factors affecting the quality of mechanical parts of the car (engine) with a multi-criteria decision-making approach (MCDM ) using DEMATEL technique for the parts manufacturing company.
In this study, using reference books and experts' opinions, the factors affecting the quality of automotive mechanical parts are identified and then using the Delphi method, the screened factors and the most important factors are then selected by DEMATEL method. These factors have been reviewed and finally leveled.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leveling
  • Auto Mechanical Parts
  • Multi-Criteria Decision Making
  • Delphi method
  • DEMATEL Method