ارائه الگویی از رفتار خرید تصادفی متناسب با عوامل و ویژگی‌های داخلی و خارجی مشتریان با استفاده از روش تئوری داده بنیاد (مورد مطالعه: فروشگاه زنجیره‌ای رفاه شهر خرم‌آباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد خرم‌آباد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 گروه مدیریت، واحد خرم آباد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی از رفتار خرید تصادفی مشتریان متناسب با ویژگی‌های داخلی و خارجی آنها در فروشگاه زنجیره‌ای رفاه شهر خرم‌آباد می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع‌آوری اطلاعات توصیفی- همبستگی و از نوع تحقیقات اکتشافی است. جامعه‌ی آماری پژوهش در مرحله‌ی اول به‌صورت کیفی شامل 30 نفر از خبرگان آشنا به موضوع و در مرحله‌ی کمی نیز شامل مشتریان فروشگاه زنجیره‌ای رفاه شهر خرم‌آباد است. سپس با استفاده از روش GT تعداد 100 کد استخراج شد که متشکل از 20 مضمون پایه و 5 مضمون سازمان‌دهنده است. تحلیل عناصر مؤثر با استفاده از نرم‌افزار SPSS(22) انجام شده است. پس از دستیابی به مدل، در مرحله‌ی دوم پژوهش از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شده است. به‌طور کلی، تحلیل نتایج پژوهش نشان می‌دهد؛ عوامل فردی، عوامل روان‌شناختی، ویژگی‌های محیط، ویژگی‌های محصول و عوامل اجتماعی- فرهنگی به‌عنوان عوامل مؤثر بر رفتار خرید تصادفی مشتریان شناسایی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a model of random buying behavior tailored to internal and external factors and characteristics of customers using the Grounded theory method (Case study: Khorramabad Welfare chain store)

نویسندگان [English]

  • seyed najmeddin mousavi 1
  • maryam moumeni 2
  • fatemeh akbari pasham 1
1 Department of Management, Branch Khorramabad, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 Department of Management, Branch Khorramabad, Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to provide a model of customers' random shopping behavior in accordance with their internal and external characteristics in the Khorramabad Welfare chain store. The peresent study is applied in terms of purpose and descriptive- correlational in terms of data collection method and is of the exploratory redearch type. The statistical community of the research in the first stage qualitatively includes 30 experts familiar with the subject and in the quantitative stage also includes the customers of the Khorramabad Wefare chain store. Then, 100 codes were extracted using the GT method, , which consists of 20 basic themes and 5 organizing themes. Effective element analysis was performed using SPSS(22) software. After achieving the model, in the second stage study, a researcher- made questionnaire was used. In general, the research Result show; individual factors, psychological factors, environmental characteristics and socio- cultural factors have been identified as factors that affecting customers' random shopping behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • random shopping behavior
  • Internal Factors
  • External Factors