اندازه‌گیری و رتبه‌بندی کارایی سهولت کسب و کار در ایران و کشورهای منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران

2 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

وجود فضای کسب وکار مناسب و نیازسنجی عوامل مؤثر بر آن جهت بهبود روند تولید ملی و ایجاد ظرفیت‌های اقتصادی جدید امری انکارناپذیر است.هدف مطالعه‌ی حاضر اندازه‌گیری و رتبه‌بندی کارایی سهولت کسب و کار در کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا در بازه زمانی چهار ساله (2020- 2017) است. بدین منظور 63 کشور منتخب با درآمد متوسط رو به بالا در 10 زمینه مانند شروع یک تجارت، اخذ پروانه ساخت، دریافت برق و غیره با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌های چند هدفه پویای فازی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در تمامی ورودی‌ها، پتانسیل‌های زیادی جهت افزایش کارآیی و بهره‌وری وجود دارد که موفقیت در ایجاد کسب و کار در کشورهای مختلف بیشتر تحت تأثیر عواملی چون شروع یک تجارت، تجارت فرامرزی، دریافت برق و حمایت از سرمایه‌گذاران اقلیت است. بر پایه یافته‌های تحقیق کشور گواتمالا در سال‌های 2019 و 2020 با کسب رتبه یک از بهترین کارایی در سهولت کسب و کار برخوردار بوده است در حالی که بدترین رتبه در سال‌های 2018 و 2019 متعلق به کشور ایسلند است و کشور ایران نیز پس از طی یک روند رو به بهبود در سال 2020 با 29 پله سقوط رتبه 51 را به خود تخصیص داد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring and ranking the Ease of business Efficiency in Iran and Selected Countries

نویسندگان [English]

  • mostafa mardani najafabadi 1
  • nasrin ohadi 2
  • farshad razmavar 1
1 Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture and Rural development Engineering. Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Ahvaz,, Iran
2 Department of Agricultural Economics, Faculty of Economics, Sistan and Baluchestan university. Zahedan. Iran
چکیده [English]

Existence of appropriate business environment and need assessment of factors affecting it to improve national production process and creating new economic capacities is undeniable. The purpose of this study is measuring and ranking the easiness of efficiency of business in upward middle-income countries over a four-year period (2017-2020). For this purpose, 63 middle-income countries were evaluated with fuzzy dynamic multi-objective data envelopment analysis techniques in 10 areas of starting a business, obtaining construction license, cost of energy(electricity), registered property, obtaining credit, protecting minority Investors, paying taxes, cross-border trade, enforcing contracts and bankruptcy. The results showed that there is great potential for increasing efficiency and productivity in all inputs, the success of doing business in different countries is largely influenced by factors such as starting a business, cross-border trading, receiving electricity and supporting minority investors. Guatemala has been ranked one as the best performance in ease of businesses in 2019 and 2020, according to research findings while Iceland's has the worst rankings in 2018 and 2019, and Iran ranked 51st, following an improving trend in 2020 with 29 steps down

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency Ranking
  • Ease of Business
  • fuzzy data envelopment analysis
  • Middle-Income Countries