سبک رهبری و کیفیت زندگی کاری کارکنان (دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ، بررسی تاثیر سبک رهبری بر کیفیت زندگی کاری کارکنان در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان اصفهان است. جامعه آماری پژوهش۲۱۱۳ نفر و نمونه آماری ۳۲۵ نفر به روش کوکران محاسبه و نمونه‌گیری به صورت تصادفی و به روش طبقه ای متناسب با حجم جامعه انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات ، دو پرسش‌نامه استاندارد ۱۸ سوالی جهت سبک رهبری و ۳۸ سوالی برای کیفیت زندگی کاری بوده که پایایی و روایی پرسش‌نامه ها مورد تایید واقع شد . پژوهش از حیث هدف کاربردی، از حیث طرح پیمایشی و از حیث گردآوری داده‌ها توصیفی تحلیلی می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی مثل آزمون T استیودنت، تحلیل عاملی، رگرسیون لجستیک و ضریب همبستگی استفاده شد . یافته‌های پژوهش نشان داد که هر چه مدیران دانشگاه‌ ‌های مذکور ، از سبک رهبری دموکراتیک‌تر استفاده کنند سبب ارتقای کیفیت زندگی کاری بیشتر کارکنان خواهد شد. در ضمن سبک رهبری دموکراتیک بر مولفه‌های ارتباطات تیمی، کاهش استرس شغلی، تعهد سازمانی، مشارکت سازمانی، کاهش تعارض ، حمایت مدیران، حمایت همکاران، شفافیت نقش و تفویض اختیار تاثیر مثبت داشته و بر دو مولفه محیط کار سالم و ایمن وحقوق و مزایا تاثیری نداشته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Leadership Style and the Quality of Working Life of Staffs (Islamic Azad Universities of Isfahan)

نویسندگان [English]

  • Davood Kianoosh 1
  • zahra boroumand 1
  • Ali Rezaiyan 2
1 Department of public Management,Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran , Iran
2 Department of public Management, Faculty of Management and Accountingو Shahid Beheshti University ,Tehran , Iran
چکیده [English]

This paper aims at investigating into the impact of leadership styles on the quality of working life of Islamic Azad University of Isfahan staffs, The statistical population and sample of the study were 2113 and 325 persons respectively. The two standard questionnaires were 18 questions for leadership style and 38 questions for quality of work life, which confirmed the reliability and validity of the questionnaires. Regarding the purpose, the study is an applied work and is a survey research which its data collection has been carried out through the descriptive-analytical method. Various statistical techniques and methods such as Student’s T-Test, Factor Analysis, Logistic Regression, and Pearson and Kendall correlation coefficient were used in order to analyze the data of the study. The findings indicate that the more the administrators of the said university take the democratic leadership, the more the staffs’ quality of working life will be improved. Moreover, the democratic leadership style has positive impact on parameters such as team communication, work stress relief, organizational commitment, organizational partnership, organizational conflict reduction, support of administrators, support of colleagues, role clarity and delegation of authority. However, it had no impact on safe and healthy work environment as well as salary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Leadership Style ”
  • “Democratic leadership”
  • “Bureaucratic leadership”
  • “Quality of working life”
  • “Islamic Azad University”