تاثیر بازاریابی بین المللی بر بهبود عملکرد صادراتی شرکتهای صادر کننده ( مطالعه موردی: شرکت‌های صادرکننده قطعات خودرو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی ، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

چکیده

بهبود عملکرد صادراتی یکی از روش‌هایی است که رشد مداوم و بقا در بازارهای بین المللی را تضمین می‌کند .هدف از انجام پژوهش تأثیر بازاریابی بین المللی بر بهبود عملکرد صادراتی شرکتهای صادر کننده قطعات خودرو می باشد. جامعه آماری مدیران، معاونان، سرپرستان و کارشناسان شرکت‌های صادرکننده قطعات خودرو در شهر تهران بودند که 168 نفر از آنان به روش نمونه-گیری تصادفی در مطالعه شرکت کردند. روش اجرای پژوهش توصیفی – پیمایشی می باشد. ابزار اندازه گیری استفاده شده در این مطالعه جهت‌گیری مشتری، تعهد رفتاری، ارتباط، عملکرد صادراتی (سود، قابلیت پرداخت و شکایات)، اندازه شرکت، ابهام محیطی و مدت ارتباط بود. پایایی و روایی صوری، محتوایی و سازه ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، و تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت که نشان دهنده پایایی و روایی مورد قبول برای ابزارها داشت. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مسیر با نرم افزار لیزرل استفاده گردید. نتایج نشان داد که تأثیر جهت‌گیری مشتری بر ارتباط ، تعهد رفتاری و تأثیر ارتباط بر تعهد رفتاری و عملکرد صادراتی مثبت و معنادار است. ارتباط و تعهد رفتاری در ارتباط بین جهت‌گیری مشتری و بهبود عملکرد صادراتی نقش واسطه‌ای مثبت و معنادار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of international marketing on the improving export performance of exporting companies (case study: exporting companies)

نویسندگان [English]

  • MItra Tavassoli 1
  • Naser Azad 2
1 Department of Business Management , South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Business Management , South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The effect of international marketing on improving export performance of exporting companies (case study: exporting companies).An improving export performance is one of the methods that ensure continued growth and survival in international markets. The aim of this study is effect of the international marketing on the consumer orientation and improving the export performance of exporting companies. The statistical population of managers, deputies, administrators and experts of the exporting companies were in Tehran city, 168 of whom participated in a random sampling method in the study.. The study methodology is descriptive-survey. The measures of study are customer orientation, behavioral commitment, communication, export performance (profit, payment and complaint), firm size, environmental ambiguity and communication duration. The reliability, face, content and construct validity are evaluated using Cronbach’s alpha and confirmatory factor analysis. The results showed acceptable validity and reliability. For data analysis, path analysis with LIsrel software is used. The effect of customer orientation on behavioral commitment ,communication was positive and significant. The effect of communication on behavioral commitment and export performance (profit, payment, complaint) was positive and significant. The behavioral commitment and behavioral commitment had positive and significant mediating role in customer orientation and improvement of export performance (profit, payment and complaint)..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer Orientation
  • Communication
  • Behavioral commitment
  • export performance
  • Environmental ambiguity
  • Firm Size
  • Communication duration