طراحی مدل تعالی سازمانی (EFQM)در ورزش ایران (مطالعه موردی فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر ارائه مدل تعالی سازمانی در فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران می باشد. تحقیق حاضر از جهت پارادایم از نوع تحقیقات پراگماتیسم، از منظر رویکرد تحقیق آمیخته، از لحاظ استراتژی در بخش اول تحلیل محتوای پنهان و در بخش کمی توصیفی- پیمایشی می باشد. نمونه تحقیق در بخش اول 15 نفر از خبرگان حوزه تعالی سازمانی و مدیریت ورزشی و در بخش دوم کارکنان، مربیان و داروران فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران بودند. محقق پس از تحلیل محتوای مبانی و مدل های تعالی سازمانی در قالب پرسشنامه بسته و باز به صورت روش دلفی فازی شاخص ها و ابعاد تعالی سازمانی را در اختیار خبرگان قرار داد و در دو مرحله و پس از تایید روایی ظاهری و محتوای CVR و CVI شاخص های اندازه گیری را در اختیار به به بوته آزمایش در اختیار نمونه بخش کمی قرار داد در بخش اول پس از کد گذاری باز و محوری و تبیین مقولات مبادرت به ارائه مدل کیفی در قالب عوامل موثر و زمینه ای، پیامد ها، راهبردها و البته با در نظر گرفتن اصول تعالی سازمانی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model of organizational excellence in Iranian sports(a case study of the volleyball federation of the Islamic republic of Iran.

نویسندگان [English]

  • sayyed mohammad tavassoli
  • mohammadreza esmaeili
Department of Sport Managment, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, iran
چکیده [English]

the purpose of this study is to present a model of organizational excellence in the volleyball federation of the Islamic republic of iran.the present study is paradigmatic in terms of the type of pragmatism researc in terms of the rese arch approach mixedh from the strategic of view in the first part of the hidden content analysis and in the guan titative part of the descviptive -survey.the sampleof research in the first part were 15 experts in the field of organizational excellence and sports management and the second part were employees coaches and referees of the volleyball federation of the eslamic republic of iran. after analyzing the content of the basics and models of organizational excellence in from of closed and open guestionnaire the researcher placed the in dicators and organizational ex cellen of the organization in the form of fuzzy delphimethod.the purpost of this stady is to present a model....

کلیدواژه‌ها [English]

  • paradaigm
  • Pragmatism
  • descriptive
  • Narrative
  • survey
  • strategy