بررسی پیامدهای پیاده‌سازی سیستم نام‌نویسی متمرکز برای بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه: اداره کل غرب سازمان تامین اجتماعی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

به کارگیری سیستم‌های نام‌نویسی متمرکز در راستای تحقق دولت الکترونیک، از جمله مباحثی است که در سازمان تامین‌اجتماعی برای بهبود سطح کیفی خدمات در حال اجرایی شدن است. هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی پیامدهای پیاده‌سازی سیستم نام‌نویسی متمرکز در سازمان تامین اجتماعی بوده است. روش تحقیق از نظر ماهیت توصیفی – پیمایشی و از نظر هدف نیز این تحقیق از نوع کاربردی بوده است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی در غرب تهران بوده است که با استفاده از رویکرد غیراحتمالی در دسترس تعداد 384 نفر از بیمه‌گذاران در بازه زمانی 6 ماهه قرار داده شد. برای گردآوری داده‌ها در این تحقیق از پرسشنامه با 25 گویه‌ استفاده گردیده بود. این پرسشنامه‌ها پیش از توزیع روایی آن به واسطه نظرات خبره‌های حوزه فناوری و همچنین پایایی آن به واسطه پاسخ 30 نفر از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی مورد تایید واقع شده بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از نرم افزار spss ورژن 26 استفاده شده بود. بر اساس نتایج ،به کارگیری سیستم نامنویسی متمرکز در سازمان تامین اجتماعی باعث شناسایی دقیق نیازها و درخواست‌های مراجعین، پالایش اطلاعات، تشکیل پرونده الکترونیک سلامت، اعمال تغییر وضعیت های مختلف افراد بدون مراجعه حضوری و در نهایت رضایت مراجعه‌کننده‌ها می-گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Consequences of Implementing a Centralized Registration System for Social Security Organization Insurers (Case Study: Social Security Administration West General Office)

نویسندگان [English]

  • saeed hosseini 1
  • qasemali bazaee 2
1 Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The use of centralized registration systems in order to achieve e-government is one of the issues that is being implemented in the Social Security Organization to improve the quality of services. The main purpose of this study was to identify the consequences of implementing a centralized registration system in the Social Security Organization. The research method was descriptive-survey in nature and applied in terms of purpose. The statistical population of this study was all the insured of the Social Security Organization in the west of Tehran. Using the non-probabilistic approach, 384 insurers were made available in a period of 6 months. A 25-item questionnaire was used to collect data in this study. These questionnaires were approved before the distribution of its validity due to the opinions of technology experts and also its reliability was confirmed by the answers of 30 social security insured persons. SPSS software version 26 was used to analyze the collected data. According to the results, the use of a centralized registration system in the Social Security Organization can accurately identify the needs and requests of clients, filter information, create electronic health records, change the status of different people without face-to-face visits and ultimately client satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • centralized registration system
  • Quality of Service
  • Customer Satisfaction