ارایه الگوی مدل خلق ارزش برای مشتریان بانکها در فرایند خلق مشترک ارزش برند ( مورد مطالعه بانک شهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش کاربردی حاضر با هدف ارایه الگوی مدل خلق ارزش برای مشتریان بانکها در فرایند خلق مشترک ارزش برند توسط مشتریان بانکها ( مورد مطالعه بانک شهر) میباشد تحقیق حاضر در زمره پژوهش های ترکیبی جامعه اماری بخش کمی شامل کلیه مشتربان بانک شهر واقع در استان تهران هستند که با توجه به نامحدود بودن جامعه با استفاده از جدول مورگان و کرجسی 384 نفر به عنوان حجم نمونه با توجه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.جهت گردآوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شد که روایی آن با نظرات خبرگان و پایایی با آلفای کرونباخ تایید شد.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل محتوای کیفی و معادلات ساختاری با نرم افزار PLS استفاده شد.نتایج نشان داد که ابعاد مدل شامل انگیزش مشتری،ارزش مشتری،عوامل سازمانی،تجربه مشتری،وفاداری مشتری و تصویر ذهنی مشتری هستند و مدل از برازش مناسبی برخودار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and optimizing the value creation model for bank customers in the process of creating a common brand value.

نویسندگان [English]

  • hamidreza kojouri
  • vahidreza mirabi
  • hosin safarzadeh
Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

review of the trends in the banking system in our country also confirms the fact that financial services providers, including public and private banks, financial and credit institutions and credit unions, are gradually moving towards a more competitive environment with more products and services. the aim of the present study is to design and implement a value creation model for bank customers in the process of creating a common brand value. According to its objectives and in terms of the process of doing the work, the present research is a descriptive research and exploratory survey. The statistical population in the qualitative section is composed of bank managers of Bank shahr branches located in Tehran province method until theoretical saturation, . The Qualitative interview and in a small part of the questionnaire was used, the validity of which was confirmed by expert opinions and reliability with Cronbach's alpha. In order to analyze the data, qualitative content analysis and structural equations were used with PLS software. The results showed that The dimensions of the model include customer motivation, customer value, organizational factors, customer experience, customer loyalty and image They are the mind of the customer and the model has a good fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • berand
  • crate share value
  • .brand value